Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Przetarg ustny - lokale na Placu Targowym
16.04.2014

Przetarg ustny - lokale na Placu Targowym

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem następujących lokali:- nr 15 w pawilonie handlowym B – o pow. 28,1 m2,- nr 36 w pawilonie handlowym E – o pow. 14,7 m2,zlokalizowanych na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku.

Powyższe lokale przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności handlowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2014r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, o godz. 10.00, w sali narad.1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej, które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 40,00 złotych brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).3. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 12 maja 2014r.4. Czynsz za najem lokali podlega corocznej waloryzacji dokonywanej z początkiem każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2015 roku w wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS.

5. Wadium w następującej wysokości:- za lokal 15 B - 3372,0 złotych (słownie: trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote ................................................................00/100),- za lokal 36 E - 1764,0 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt cztery złote................................................................00/100),

należy wpłacać gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Brzesku, ul. Głowackiego 51 najpóźniej do godziny 15-tej w dniu 29 kwietnia 2014r. lub na konto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2014r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 29 kwietnia 2014r. wymagana kwota znajdowała się na wskazanym rachunku bankowym).Przy wpłacie wadium oferent powinien podać numer lokalu na który dokonuje wpłaty.6. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 7.30 do 15.30.7. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.8. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.10. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej ( Licznik poboru energii elektrycznej Najemca montuje na własny koszt).Zastrzega się prawo odwołania przetargu.Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119, tel. 14, 68-65-157.