Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Dofinansowanie dla osób fizycznych
26.03.2014

Dofinansowanie dla osób fizycznych

W dniach 17 i 20 marca 2014 r. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowy określające współpracę w 2014 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego z następującymi bankami:

1) z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w sprawie udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW

w Krakowie przeznaczonej na:

- częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych,

- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

udzielanych przez BOŚ S.A. w Warszawie Oddział w Krakowie

2) z Bankiem Spółdzielczym w Zatorze w sprawie udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW

w Krakowie przeznaczonej na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych przez BS w Zatorze.

 

W ramach ww. umów wymienione Banki zobowiązały się do udzielania ze środków własnych kredytów dla osób fizycznych z dotacją przeznaczoną na częściową spłatę kapitału ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego, które nie są realizowane w ramach prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej. W 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przeznaczył na ten cel 2 900 000,00 zł. 

 

Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające na:

 

a) budowie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej rozumianego jako odcinek przewodu kanalizacyjnego pomiędzy najbliższą studzienką kanalizacyjną kanału głównego,

a podłączanym budynkiem przy nowobudowanej sieci kanalizacyjnej.

Finansowaniem objęte są koszty polegające na zakupie materiałów i urządzeń oraz wykonaniu robót budowlano-montażowych.

Koszty kwalifikowane do 80,00 zł za 1mb wykonanego przyłącza.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 4 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu,

 

b) budowie przyłącza do sieci wodociągowej, obejmującego przewód wodociągowy doprowadzający wodę na teren nieruchomości, w tym założenie na posesji jednego punktu poboru wody i wodomierza włącznie, rozumianego jako odcinek przewodu wodociągowego pomiędzy przewodem głównym, a podłączanym budynkiem. Sieć wodociągowa może by finansowana tylko na terenie skanalizowanym lub równocześnie przy budowie kanalizacji sanitarnej.

Finansowaniem objęte są koszty polegające na zakupie materiałów i urządzeń oraz wykonaniu robót budowlano-montażowych.

Koszty kwalifikowane do 70,00 zł za 1mb wykonanego przyłącza.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 2 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu,

 

c) wymianie kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW.

Koszty kwalifikowane do 1 100,00 zł za 1 kW/mocy.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu.

 

d) zakupie i montażu pompy ciepła o mocy do 40 kW.

Koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 20 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu.

 

e) zakupie i instalacji rekuperatorów z odzyskiem ciepła w celu zminimalizowania zużycia energii.

Koszty kwalifikowane do 15 000,00 zł za 1 szt. rekuperatora.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 7 500,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu.

 

f) usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów azbestowych, dla których koszt usunięcia

i transportu azbestowych elementów budowlanych, zabezpieczenia azbestowych powierzchni dachowych lub elewacyjnych i drogowych.

Koszty kwalifikowane do 400,00 zł za 1 Mg .

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu.

 

g) zakupie i instalacji kolektorów słonecznych (bez kotłowni) o mocy nie większej niż 10 kW w wyniku których zostanie uzyskany efekt ekologiczny określony zainstalowaną powierzchnią kolektorów słonecznych wyrażoną w m² oraz zainstalowaną mocą wyrażoną w kW.

Koszty kwalifikowane do 4 600,00 zł za 1 kW/mocy.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 40 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 40 % kwoty kredytu.

 

h) zakupie i instalacji ogniw fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 10 kW w wyniku których zostanie uzyskany efekt ekologiczny określony mocą wyrażoną w kW.

Koszty kwalifikowane do 5 000,00 zł za 1 kW/mocy.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 40 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 10 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 40 % kwoty kredytu.

 

Fundusz w pierwszej kolejności przyznawać będzie dotacje na budowę przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej i wymianę kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW.

Banki udzielać będą kredytów na okres nie przekraczający 8 lat, a maksymalny okres realizacji inwestycji nie może przekroczyć 6 miesięcy, przy czym inwestycja winna zostać zakończona w terminie umożliwiającym przeprowadzenie kontroli przez Bank oraz złożenie przez Bank do Funduszu dokumentów wymaganych do rozliczenia dotacji przez Fundusz w terminie do dnia 10.12.2014 r. W przypadku nieterminowego złożenia dokumentów, Fundusz może odmówić wypłaty dotacji.

 

Fundusz zastrzega, że udzielanie dotacji ze środków Funduszu na przedsięwzięcia, o których mowa, odbywać się będzie w zależności od możliwości finansowych Funduszu, w granicach limitu, który na rok 2014 wynosi 2 900 000,- zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset tysięcy 00/100).

 

Ponadto BOŚ S.A. zobowiązał się do udzielania ze środków własnych dla osób fizycznych, kredytów bankowych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego, które nie są związane z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą, przy udziale dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przeznaczonej na dopłaty do ich oprocentowania. Fundusz dopłaca do 80% odsetek do oprocentowania obliczonego według stopy procentowej określonej przez Bank.

 

Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające na:

 

a) budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości poniżej

10m³/d, w wyniku których uzyskany zostanie efekt ekologiczny określony poprawą parametrów oczyszczanych ścieków. Stężenia ścieków oczyszczonych w przypadku budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.).

Koszt kwalifikowany budowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków nie może być wyższy w niż 150zł/kg redukcji ładunku BZT5/rok, 

 

b) termomodernizacji – dociepleniu powierzchni wraz z oknami do 600m² (wymiana okien może nastąpić wyłącznie wraz z dociepleniem ścian i/lub stropów).

Koszty kwalifikowane nie mogą być wyższe niż 200 zł/m², przy wymianie okien 300 zł/m².

 

Klientów zainteresowanych uzyskaniem kredytów bankowych z dotacją ze środków WFOŚiGW w Krakowie przeznaczoną na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych i dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, prosimy o bezpośredni kontakt z wybranym Bankiem.