Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
1. Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Brzeska - usługi uzupełniające
11.02.2014

1. Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Brzeska - usługi uzupełniające

OGŁOSZENIE O  UDZIELENIU ZAMÓWIENIAponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Brzesko: Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Brzeska - usługi uzupełniająceNumer ogłoszenia: 26685 - 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Brzeska - usługi uzupełniające.II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Utrzymanie zieleni na terenie rynku w Szczepanowie. Utrzymanie i pielęgnacja trawników, rabat, żywopłotów, utrzymanie alejek, chodników, koszy, prace sezonowe (odśnieżanie chodników i alejek).II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.34.00.00-5, 90.60.00.00-3.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej rękiIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2014.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o., ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, kraj/woj. małopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17930,56 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄCena wybranej oferty: 19365,00Oferta z najniższą ceną: 19365,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19365,00Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK IUzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę1. Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.2. Uzasadnienia wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług udzielono zamówienia uzupełniającego, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień a zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego i zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego zamówienie to jest zbieżne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia udzielono na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp._________________________________________________________________________OGŁOSZENIE O  UDZIELENIU ZAMÓWIENIACPV: 77.31.00.00-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonychZPKG.XIII.271.2.1.2014.ZM z dnia 11 luty 2014 roku