Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Licytacja na najem lokalu przy Legionów Piłsudskiego 40 B
22.01.2014

Licytacja na najem lokalu przy Legionów Piłsudskiego 40 B

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku:- przy ul. Legionów Piłsudskiego nr 40B - (lokal położony na parterze,  a szczegółowo w tzw. przyziemiu) o powierzchni: 17,00 m2, z przeznaczeniem na garaż,  na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 400/2013 z dnia 19 grudnia 2013r.

Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2014r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, o godz. 10.00 w sali narad, znajdującej się na półpiętrze.1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacje nie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi:        10,00 złotych netto/m2,Do wylicytowanej stawki czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.3. Termin płatności czynszu ustala się na 20-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 19 lutego 2014r.4. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji dokonywanej z początkiem każdego roku kalendarzowego, w wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS.Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.5. Warunkiem dopuszczenia oferenta do przetargu jest wpłata wadium w wysokości:        510,00 złotych,Wadium należy wpłacać gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Brzesku, ul. Głowackiego 51 najpóźniej do godziny 15-tej w dniu  7 lutego 2014r. lub na konto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 7 lutego 2014r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 7 lutego 2014r. wymagana kwota znajdowała się na wskazanym rachunku bankowym).6. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się  z warunkami przetargu (regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 7.30 do 15.30.7. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.8. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmuw terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.10. Najemca po przejęciu lokalu ponosi koszty dostawy wody i odbioru ścieków oraz poboru energii elektrycznej w sposób opisany w załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 400/2013 z dnia 19.12.2013r.Zastrzega się prawo odwołania przetargu.Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119, tel. 14/ 68-65-157 lub 68-63-100 wew.157.