Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej - Pomianowski Stok
13.12.2013

Przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej - Pomianowski Stok

Burmistrz Brzeska ogłasza drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w BrzeskuI przetarg odbył się w dniu 30.08.2013 r.Przedmiotem przetargu będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa obj. KW TR1B/00065482/4 będąca do dnia 26.09.2089 r w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko oznaczona numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

Lp. Nr działki ewidencyjnej1. 1411/329 - 0,3700 ha, cena 400 000,00 + 23 % VAT, wadium 50 000,00,2. 1411/330 - 0,3703 ha, cena 400 000,00 + 23 % VAT, wadium 50 000,003. 1411/331 - 0,3691 ha, cena 399 000,00 + 23 % VAT, wadium 50 000,004. 1411/332 - 0,3614 ha, cena 391 000,00 + 23 % VAT, wadium 50 000,005. 1411/333 - 0,0288 ha, cena 31 200,00 + 23 % VAT, wadium 5 000,00zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla "Pomianowski Stok" w Brzesku jest to teren usług z zakresu handlu, rzemiosła usługowego i produkcyjnego oraz zaplecza magazynowego. Jako funkcję towarzyszącą dopuszcza się mieszkalnictwo typu MN.

Przedmiotowa nieruchomość, która została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 125/2013 z dnia 26.04.2013r, położona jest w południowo-zachodniej części miasta Brzesko w woj. małopolskim w odległości około 1 km od jego centrum. Od strony pd. Graniczy z ul. Pomianowską, która połączona jest z drogą krajową Brzesko-Nowy Sącz, znajduje się również w odległości około 200 m od obwodnicy miasta Brzeska o kierunku Kraków-Tarnów. Wokół nieruchomości projektowane są drogi wewnętrzne, które stanowią własność Gminy Brzesko. Jest to teren niezabudowany, sklasyfikowany jako grunt klasy R IVa, PS IV, R III b. Elementy infrastruktury technicznej znajdują się w zasięgu. Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku powiat Brzesko woj. małopolskie przy ul Głowackiego 51 - sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006 w taki sposób aby w dniu 13.02.2014 r cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować nie dopuszczeniem oferenta do przetargu.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 woj. małopolskie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 pokój 119 lub telefonicznie (14) 68-65-157.

Regulamin+oświadczenie

przetarg1przetarg2