Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Ogłoszenie Burmistrza
23.03.2016

Ogłoszenie Burmistrza

Burmistrz Brzeska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w roku 2016 w zakresie Profilaktyki Uzależnień - Przeciwdziałania alkoholizmowi.

1. Rodzaj zadań

Realizacja zadań z zakresu Profilaktyki Uzależnień „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

 Zad.1

 Promocja i wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Brzesko, w tym promocja trzeźwego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu polegająca na organizowaniu jego alternatywnych form między innymi: imprez i zajęć o charakterze: kulturalnym, turystyczno – krajoznawczym, rekreacyjnym i sportowym.

 Zad.2

Organizacja różnych form spędzania czasu wolnego, w tym dofinansowane wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzesko/ pochodzących z różnych środowisk wychowawczych, w tym dla osób szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka/ wrazz realizacją programu profilaktyki uzależnień.

 Termin realizacji zadań od daty zawarcia umowy  do  15 grudnia 2016 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresuProfilaktyki Uzależnień „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi”- 150.000,00 zł:

W roku 2015 na realizację tego rodzaju zadań publicznych udzielono organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego w wysokości 220.000,00 zł

 1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.).
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. do godziny 15.30 oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawiewzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonaniezadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6 poz. 25) listownie (nie decyduje data stempla!) lub osobiście na adres Urząd Miejski w Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko w zaklejonej kopercie opisanej „Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień – Przeciwdziałanie alkoholizmowi” z zaznaczeniem numeru zadania.

Każda z organizacji może złożyć najwyżej jedną ofertę do każdego z ogłoszonych zadań.

W związku z powyższym informuję,  iż wszystkie działania realizowane w ramach ogłoszonego zadania należy uwzględnić w jednej ofercie.

Komplet dokumentów można pobrać pod adresem internetowym: www.brzesko.pllub osobiście u Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych UM w Brzesku pok.103.

 1. Otwarcie ofert oraz ocena nastąpi  do dnia 15 kwietnia 2016r.
 2. 4.     Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, oraz dołączyć:

- aktualny statut podmiotu (w przypadku kiedy oferta jest składana pierwszy raz)

- aktualny odpis z rejestru,

-  sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2015 (w przypadku krótszej działalności - za cały okres działalności),

-  kserokopie kwalifikacji kadry realizującej zadanie,

- program profilaktyki realizowany w ramach zadania.

 1. 5.     Oferta powinna zawierać m.in.:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

-  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (z uwzględnieniemwkładu własnego),

-  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,którego dotyczy zadanie,

-  informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych/ wykaz kadry i uprawnienia,oraz ilość wolontariuszy/ zapewniających wykonania zadania, w tym o wysokości środkówfinansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

-  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi  w dniu 22 kwietnia 2016 r.

 1. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione oraz złożone po terminie przezpodmiot uprawniony do otrzymania dotacji podlegają zwrotowi i nie są przedstawioneKomisji Oceniającej do rozpatrzenia.
 2. Burmistrz Brzeska na podstawie opinii Zespołu Oceniającego, powołanego ZarządzeniemBurmistrza Brzeska, dokona wyboru podmiotów, które otrzymają wsparcie finansowe narealizację zadań. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowyBurmistrza Brzeska z wyżej podanych przyczyn może zarezerwowane środki przeznaczyć narealizację zadania w innym trybie, przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

Organizacje pozarządowe przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybieokreślonym w art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zobowiązująsię do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie realizacji zadania.

Przy rozpatrywaniu ofert poddane ocenie będą w szczególności:

 • Adekwatność proponowanych działań do charakteru i potrzeb grupy odbiorców.
 • Profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w przeprowadzenie działań.
 • Ocena realizacji zadań dokonywana przez uczestników.
 • Innowacyjność i oryginalność proponowanych działań.
 • Terminowość i prawidłowość rozliczenia dotacji w latach poprzednich.
  • Szczegółowość przygotowania budżetu oraz adekwatność przewidzianych kwot doprzewidywanych efektów.
  • Kompleksowość proponowanych działań.
  • Udział pozafinansowy w realizacji projektu (np. wolontariat, wkład rzeczowy).
  • Udział środków własnych w całości przedsięwzięcia.
   • Upowszechnienie efektów i wyników działań w formie publikacji tradycyjnej lubmultimedialnej.
  • Liczba uczestników projektu.
  • Liczba dni realizacji projektu.
  • Pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania projektu (sponsorzy).
 1. Burmistrz Brzeska dokona kontroli i oceny realizacji zadań publicznych,a w szczególności:

-       stanu realizacji zadania,

-       efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania,

-       prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

-       prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniu umowy.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację zadania : Pełnomocnik ds. RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych Renata Pabian tel. 014 6863100 w. 149

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacjęw Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzesku, w terminie 14 dni odzakończenia postępowania konkursowego.