Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
6 / 2016. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W BRZESKU- wykonanie drogi p.poż.
14.03.2016

6 / 2016. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W BRZESKU- wykonanie drogi p.poż.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W BRZESKU- wykonanie drogi p.pożNumer ogłoszenia: 46127 - 2016; data zamieszczenia: 25.04.2016OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 25931 - 2016r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W BRZESKU- wykonanie drogi p.poż.II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonymi do SIWZ :przedmiarem robót , specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlano - wykonawczym pn. -Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku- projekt budowlany zamienny w zakresie : chodniki, dojścia, opaska, droga wewnętrzna -pożarowa, miejsca postojowe dla samochodów osobowych-. Zakres rzeczowy do wykonania w tym zamówieniu obejmuje : -wykonanie drogi wewnętrznej pożarowej z kostki brukowej W1-W4 o dł. 152 mb pow. 886m2 wraz z odwodnieniem, -plac manewrowy o pow. 320,0m2 , -miejsca postojowe dla samochodów osobowych, -ciąg pieszo-jezdny od zachodniej i południowej strony budynku szkoły o pow. 366,0 m2, -odcinek ogrodzenia wraz z bramą i bramką o dł. ok. 90,0 mb w części wschodniej, - brama i bramka od strony ul. Legionów Piłsudskiego. Zakres robót oznaczony jest na załączniku graficznym. Pozostałe elementy jak : opaska wokół budynku sali gimnastycznej , chodniki i dojścia do obiektu , schody - nie obejmują niniejszego zamówienia i nie są ujęte w przedmiarze robót. Zamawiający zastrzega ,że zakres zamówienia może być zmniejszony o wykonanie miejsc postojowych w przypadku, gdy najniższa oferta znacznie przekroczy przewidziane na ten cel środki finansowe zabezpieczone w budżecie. Uwaga : Wykonawca powinien brać po uwagę uciążliwości związane z prowadzeniem robót równocześnie z robotami prowadzonymi przez wykonawcę sali gimnastycznej, który ma przekazany plac budowy.II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.22-8.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2016.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Marek Stochel, Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe, -FILAR-, ul. Dębcza 65, 32-700 Bochnia, kraj/woj. małopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 311902,47 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄCena wybranej oferty: 270159,48Oferta z najniższą ceną: 256781,17 / Oferta z najwyższą ceną: 438324,55Waluta: PLN ._________________________________________________________________________OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA45.21.22.22-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymiZPKG.XIII.271.2.6.2016.ZM z dnia 25 kwietnia 2016 roku  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Treść SIWZ Nr 6 z załącznikami.PRZETARG - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko:Numer ogłoszenia: 25931 - 2016; data zamieszczenia: 14.03.2016OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy:V     zamówienia publicznegozawarcia umowy ramowejustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska , ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W BRZESKU- wykonanie drogi p.poż.II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonymi do SIWZ :przedmiarem robót , specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlano - wykonawczym pn. -Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku- projekt budowlany zamienny w zakresie : chodniki, dojścia, opaska, droga wewnętrzna -pożarowa, miejsca postojowe dla samochodów osobowych-. Zakres rzeczowy do wykonania w tym zamówieniu obejmuje : -wykonanie drogi wewnętrznej pożarowej z kostki brukowej W1-W4 o dł. 152 mb pow. 886m2 wraz z odwodnieniem, -plac manewrowy o pow. 320,0m2 , -miejsca postojowe dla samochodów osobowych, -ciąg pieszo-jezdny od zachodniej i południowej strony budynku szkoły o pow. 366,0 m2, -odcinek ogrodzenia wraz z bramą i bramką o dł. ok. 90,0 mb w części wschodniej, - brama i bramka od strony ul. Legionów Piłsudskiego. Zakres robót oznaczony jest na załączniku graficznym. Pozostałe elementy jak : opaska wokół budynku sali gimnastycznej , chodniki i dojścia do obiektu , schody - nie obejmują niniejszego zamówienia i nie są ujęte w przedmiarze robót. Zamawiający zastrzega ,że zakres zamówienia może być zmniejszony o wykonanie miejsc postojowych w przypadku, gdy najniższa oferta znacznie przekroczy przewidziane na ten cel środki finansowe zabezpieczone w budżecie. Uwaga : Wykonawca powinien brać po uwagę uciążliwości związane z prowadzeniem robót równocześnie z robotami prowadzonymi przez wykonawcę sali gimnastycznej, który ma przekazany plac budowy.II.1.5)przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychOkreślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychII.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.22-8.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości; 10.000,00 PLN ( słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100 PLN zgodnie z art. 45 i art. 46 upzp oraz punktem 8 siwzIII.2) ZALICZKIIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWIII. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuObok złożonego oświadczenia badane będą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuObok złożonego oświadczenia badane będzie wykazanie się co najmniej 1 robotą budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie drogi , ciągu pieszo-jezdnego, placu lub parkingu o pow. min. 1000 m2 o nawierzchni z kostki brukowej . Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuBadane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuBadane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuBadane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowejlista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)1. Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp - załącznik Nr 1 SIWZ. 2. Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp - załącznik Nr 2 SIWZ. 3. Oświadczenie uzupełniającego w trybie art. 24ustawy Pzp - załącznik Nr 3 SIWZ. 4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy - załącznik Nr 4 SIWZ. 5. Oferta wg wzoru - załącznik NR 7 SIWZ. 6. Tabela elementów rozliczeniowych - załącznik NR 8 SIWZ. 7. Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik NR 9 SIWZ . 8. Pisemne zobowiązanie się do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - załącznik NR 10 SIWZ jeżeli dotyczy. 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik NR 16 SIWZ. 10. Lista podmiotów grupy kapitałowej - załącznik NR 17 SIWZ jeżeli dotyczy.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:1 - Cena - 952 - Okres gwarancji - 5IV.2.2)przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:IV.3) ZMIANA UMOWYprzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmianNa podstawie art. 144 ust 1 zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany; 1. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. ZAMAWIAJACY przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) Ceny ofertowej: w przypadku rezygnacji z części zamówienia wynikającej z zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie jej nie leży w interesie publicznym - o wartość części zamówienia, z której wykonania zrezygnowano; 2) Terminu realizacji zamówienia: a) w przypadku udzielenia WYKONAWCY zamówienia dodatkowego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jeśli jego wykonanie (sposób, technologia) będzie skutkowało wydłużeniem terminu wykonania zamówienia podstawowego - o czas tego wydłużenia; b) w przypadku wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - o czas usunięcia wady c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze SIWZ - o czas trwania tej okoliczności i jej skutków stosownie do oceny Zamawiającego. 3) Parametrów technicznych przyjętych rozwiązań: ZAMAWIAJACY przewiduje możliwość dokonania zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla ZAMAWIAJACEGO, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych; W powyższym przypadku WYKONAWCA jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełnienia wszelkich wymagań z tym związanych, koniecznych do dopuszczenia do użytkowania obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy. Rozliczenie za dokonanie zmian nastąpi kosztorysem zamiennym sporządzonym przez Wykonawcę , sprawdzonym przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 4) Wprowadzenia nowego Podwykonawcy, bądź wprowadzenia Podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez WYKONAWCĘ. W przypadku, gdy WYKONAWCA polegał na zasobach Podwykonawcy (wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy Podwykonawca spełnia minimalne warunki podane w SIWZ dla przeprowadzonego postępowania w zakresie zasobu, który udostępnił WYKONAWCY albo warunki te spełnia WYKONAWCA.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzesko.pl - zakładka : PRZETARGI pozycja 6Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Brzesku 32-800 Brzesko ul. Głowackiego 51, pok.110, tel. 14 68 65 138, fax. 14 66 305 45, w godz. 7:30 do 15:30, e-mail;elzbieta.grabowska-kaczmarska@um.brzesko.pl.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Brzesku 32-800 Brzesko ul. Głowackiego 51, pok.101 - Sekretariat Burmistrza Brzeska.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie_________________________________________________________________________PRZETARG - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU45.21.22.22-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymiZPKG.XIII.271.2.6.2016.ZM z dnia 14 marca 2016 roku