Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Projekt stażowo-szkoleniowy “Łamiemy bariery”
03.03.2016

Projekt stażowo-szkoleniowy “Łamiemy bariery”

Spółdzielnia Socjalna Serwis w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Ekologicznych i z Fundacją Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS rozpoczyna realizację Projektu „Łamiemy Bariery - młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do podjęcia pracy u 70 osób niepełnosprawnych w wieku od 15 do 29 lat, biernych zawodowo i bezrobotnych, nieuczestniczących w formalnym kształceniu stacjonarnym i zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego.Dla Uczestników przewidziano staże zawodowe, które będą trwały od 3 do 9 miesięcy. Za udział w stażu przewidziane jest stypendium stażowe w wysokości ok. 1280 zł brutto/mc. Dodatkowo Uczestnikom Projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu na staże i szkolenia, które będą odbywać się poza miejscem zamieszkania. Pracodawcy przyjmujący stażystów nie będą ponosić żadnych kosztów zatrudnienia, a w dodatku sami zdecydują o wyborze odpowiedniej osoby.W ramach Projektu Uczestnicy zostaną objęci: indywidualnym planem działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy oraz opieką trenera zatrudnienia wspieranego. Mogą również skorzystać z oferty szkoleniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.Kompleksowe wsparcie ma na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i wprowadzenie ich na rynek pracy. Pozwoli im na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i nabycie niezbędnych kompetencji.Rekrutacja prowadzona będzie w biurze Projektu Spółdzielni Socjalnej SerwiS 3-4.03.2016r., ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu: Spółdzielnia Socjalna SerwiS ul. Krakowska 13, 33-100 TarnówTel. 510 964 917m.zborowska@spoldzielniaserwis.plle.sokol@spoldzielniaserwis.plwww.mlodziniepelnosprawni.pl20160128_fundacjatarnowskiego_LamiemyBariery_2016_plakat_p1