Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Sprzedaż działek Gminy Brzesko
27.01.2016

Sprzedaż działek Gminy Brzesko

Burmistrz Brzeska ogłasza drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż: niezabudowanej nieruchomości objętej księgą wieczystą nr TR1B/00011106/2, składającej się z działek ewidencyjnych nr 4013/1 i 4013/3, oraz  niezabudowanej nieruchomości objętej księgą wieczystą nr TR1B/00088762/8, składającej się z działki ewidencyjnej nr 4013/4  - według poniższego wykazu:

 
L.p.Numery działek

ewidencyjnych

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia łączna [ha]

Cena wywoławcza

[zł]

Wysokość wadium

[zł]

1.

4013/1 i 4013/3

TR1B/00011106/2

0,1048

 95.400,00 zł + 23% VAT 

15.000,00 zł

2

4013/4

TR1B/00088762/8

0,0805

 86.320,00 zł + 23% VAT

10.000,00 zł

 

Nieruchomości, położone są w obrębie ewidencyjnym Brzesko-miasto, powiat Brzesko, województwo małopolskie. Ich właścicielem jest Gmina Brzesko.

Obie niezabudowane nieruchomości, zlokalizowane są w południowo zachodniej części miasta, w terenie płaskim przy ul. 11 Listopada, w odległości około 0,8 km od jego centrum przy kompleksie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych w niedalekiej odległości od skrzyżowania dróg krajowych nr 4 relacji Kraków – Tarnów i nr 99 relacji Brzesko – Nowy Sącz. Ich położenie jest korzystne ze względu na bliskość do centrum miasta, i innych jego części z rozwiniętą siecią handlowo-usługową.

Nieruchomość oznaczona liczbą porządkową 1 - (działki 4013/1 i 4013/3), została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem nr 128/2015 Burmistrza Brzeska  z dnia 25 maja 2015 r. Ma ona kształt zbliżony do litery „L”. Dojazd ulicą 11 Listopada i ulicą Zakątek. Dla terenu obejmującego tę nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 11.04.2011 r. znak: ITK.III.6730.54.2011.as. Decyzja ta przewiduje możliwość budowy budynku mieszkalnego na części tej nieruchomości obejmującej działkę nr 4013/3. Linia zabudowy, ustalona w odległości minimum 25 m od krawędzi jezdni drogi krajowej A4, ogranicza możliwość wykorzystania pod zabudowę całej nieruchomości.

Nieruchomość oznaczona liczbą porządkową 2 - (działka 4013/4) została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem nr 129/2015 Burmistrza Brzeska  z dnia 25 maja 2015 r. Ma kształt regularny zbliżony do trapezu. Dojazd ulicą 11 Listopada. Dla terenu obejmującego tę nieruchomość została wydana decyzja                     o warunkach zabudowy z dnia 11.04.2011r. znak: ITK.III.6730.54.2011.as. Decyzja ta przewiduje możliwość budowy budynku mieszkalnego. Linia zabudowy, ustalona w odległości minimum 25 m od krawędzi jezdni drogi krajowej A4, ogranicza możliwość wykorzystania pod zabudowę całej nieruchomości. Elementy infrastruktury technicznej – na obu nieruchomościach i w ich sąsiedztwie.

Obie nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nimi. Nie stanowią też przedmiotu zobowiązań.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 08 lipca 2015r.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu  15 września 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg  odbędzie się w dniu 09 marca 2016 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego                          w Brzesku przy ul. Głowackiego 51 (przewiązka przed Salą Obrad)

Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne lub osoby prawne winny posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty wadium                   w wysokości podanej w powyższej tabeli w takim terminie, aby w dniu  02 marca 2016 r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 Urzędu Miejskiego                          w Brzesku.

Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numery działek (4013/1 i 4013/3), lub (4013/4). Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.

Osoba chcąca nabyć obie nieruchomości musi dokonać wpłat wadium oddzielnie na każdą nieruchomość, to jest oddzielnie na działki 4013/1 i 4013/3, i oddzielnie na działkę 4013/4.        

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51, powiat Brzesko, woj. małopolskie. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.brzesko.pl.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (730- 1530) w Wydziale Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego                    w Brzesku, ul. Głowackiego 51,  tel. (14) 68-65-170 - pokój 115.

 Regulamin przetargu