Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
22 / 2015. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla GOSiR i Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach - roboty dodatkowe.
18.01.2016

22 / 2015. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla GOSiR i Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach - roboty dodatkowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla GOSiR i Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach - roboty dodatkowe.Numer ogłoszenia: 358892 - 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla GOSiR i Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach - roboty dodatkowe..II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie odcinka kanalizacji opadowej o przekroju 160 mm długości 64 m.b. oraz ogrodzenie.II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.42.10-1.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej rękiIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2015.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Halina Gajda - F.U.H. - WODREN, Hebdów 87, 32-120 Nowe Brzesko, kraj/woj. małopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7431,81 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄCena wybranej oferty: 9141,13Oferta z najniższą ceną: 9141,13 / Oferta z najwyższą ceną: 9141,13Waluta: PLN .ZAŁĄCZNIK IUzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę1. Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.2. Uzasadnienia wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającego łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, udzielono dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, niezbędne ono było do jego prawidłowego wykonania, a jego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Z przyczyn technicznych oraz gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów a dodatkowo wykonanie zamówienia podstawowego było uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego - podstawa prawna z art. 67 ust. 1 pkt 5 - upzp._________________________________________________________________________OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIACPV- 45.00.00.00-7 Roboty budowlaneZPKG.XIII.271.2.22.2015.ZM z dnia 31 grudnia 2015 roku