Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy Browarnej 25
09.11.2015

Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy Browarnej 25

Burmistrz Brzeska ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. Browarnej 25 w obrębie Brzesko-miasto, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w działce ewidencyjnej nr 2461 o pow. 0,1359 ha położonej  w Brzesku.

 1. Przedmiotowy lokal objęty jest księgą wieczystą nr TR1B/00091542/4 i stanowi własność Gminy Brzesko. Położony jest na poddaszu wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 25 przy    ul. Browarnej w Brzesku. Stan techniczny lokalu – zły. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 41,50 m2, a powierzchnia pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy i strychu wynosi 57,50 m2.  W budynku tym wyodrębniono i sprzedano dwa lokale mieszkalne nr 1 i nr 2 położone na parterze.
 2. Działka nr 2461 o pow. 0,1359, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w którym mieści się zbywany lokal mieszkalny nr 3, stanowi współwłasność Gminy Brzesko i właścicieli wyodrębnionych lokali nr 1 i 2. Objęta jest księgą wieczystą nr TR1B/00088870/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.
 3. Zbywany lokal jest nieobciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nim. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań.
 4. Granice działki, na której zlokalizowany jest budynek przy ul. Browarnej 25, w którym mieści się zbywany lokal, przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego.
 5. Lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Browarnej 25 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w działce nr 2461, został przeznaczony do zbycia zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 209/2015 z dnia 10 września 2015 r.
 6.  Cena wywoławcza 65.000,00 zł.   
 7. Wadium 7.000,00 zł.
 8. Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu winnydokonać wpłaty wadium w takim terminie, aby w dniu 09 grudnia 2015 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przezKrakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa
 9. Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015 r. o godzinie 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 (przewiązka przed Salą Obrad), powiat Brzesko,                         woj. małopolskie.
 10. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne lub osoby prawne winny posiadać stosowne       pełnomocnictwo.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.brzesko.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (730- 1530) w Wydziale Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51,  tel. (14) 68-65-170  (pokój 115). 

Regulamin