Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
19 / 2015. Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzesko w sołectwie: Bucze, Mokrzyska, Szczepanów, Sterkowiec, Wokowice oraz Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska w okresie zimy 2015/2016.
13.10.2015

19 / 2015. Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzesko w sołectwie: Bucze, Mokrzyska, Szczepanów, Sterkowiec, Wokowice oraz Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska w okresie zimy 2015/2016.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzesko w sołectwie: Bucze, Mokrzyska, Szczepanów, Sterkowiec, Wokowice oraz Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska w okresie zimy 2015/2016Numer ogłoszenia: 186797 - 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149319 - 2015r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzesko w sołectwie: Bucze, Mokrzyska, Szczepanów, Sterkowiec, Wokowice oraz Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska w okresie zimy 2015/2016.II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Części zamówienia stanowią odpowiednio; A/ dla zadania Nr 1: - załącznik 9A SIWZ -wykaz dróg w msc. Bucze i Mokrzyska , Szszepanow, Sterkowiec i Wokowice. B/ dla zadania Nr 2: - załącznik 9B SIWZ - wykaz dróg w msc. Jasień, Okocim, Poręba Spytkowska. 1.Określenia podstawowe. Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu , zlodowaciałego lub ubitego śnieg. Rozróżnia się trzy następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstania, a mianowicie: - gołoledź jest to warstwa lodu o grubości do 1 mm, powstała na skutek opadów mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. - lodowica jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała z zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. - zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci: - przymarzniętej do nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej nie usuniętej warstwy śniegu o grubości do kilku centymetrów - zalegającej nawierzchnię warstwy o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubita górną częścią tej warstwy - śliskość pośniegowa jest to śliskość powstała w skutek nie usunięcia z nawierzchni śniegu, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego i zmiennych warunków temperaturowych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje. 1. Materiały Do zapobiegania w powstawaniu , likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej stosowane są następujące środki chemiczne i materiały uszorstniające: Do zapobiegania powstania i do likwidacji śliskości zimowej 1. sól kamienna 2. sól drogowa 3. chlorek wapnia techniczny 4. chlorek magnezu 5. solanka 6. jednorodna mieszanina soli z chlorkiem wapnia 7. mieszaniny soli kamiennej z chlorkiem wapnia lub chlorkiem magnezu w stosunku masy 3 :1 lub 2 :1 Do uszorstniena lodu zlodowaciałego śniegu 1. Piasek o uziarnieniu do 2mm / dopuszcza się uziarnienie piasku do 5 mm/ 2. żużel wielkopiecowy kawałkowy ,kruszywo niesortowane frakcji 0-2 mm 3. jednorodną mieszaninę piasku lub żużlu z solą o składzie wagowym 96-97 % kruszywa i 3-4 % soli Do uszorstnienia ubitego śniegu 1. piasek lub kruszywo naturalne o uziarnieniu do 5 mm 2. żużel wielkopiecowy kawałkowy, kruszywo niesortowane średnie o uziarnieniu do 10 mm 3. jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą w stosunku do masy 97-97 % i 3-4 % soli. Dobór materiałów i ich dawkowanie do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych Uszorstnienie lodu i zlodowaciałego śniegu Warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu powinny być posypane kruszywem w ilości 60-100 g/m2 b jednorazowo . posypanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów. Uszorstnienie ubitego śniegu Warstwy ubitego śniegu powinny być posypane jedno lub wielokrotnie w ciągu dnia kruszywem w ilości 100- 150 g/m2.II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-8, 90.63.00.00-2.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIACzęść NR: 1Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach - Bucze, Mokrzyska , Szczepanów, Sterkowiec i Wokowice.IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2015.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Paweł Klecki - Usługi Brukarskie, KLEC-BUD, Sufczyn 91, 32-852 Dębno, kraj/woj. małopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55200,00 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄCena wybranej oferty: 60000,00Oferta z najniższą ceną: 60000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60000,00Waluta: PLN .Część NR: 2Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska.IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2015.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Jerzy Tota Firma Usługowo - Handlowa TRANS-TOT, Poręba Spytkowska, ul. Tęczowa 122, 32-800 Brzesko, kraj/woj. małopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 124000,00 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄCena wybranej oferty: 140000,00Oferta z najniższą ceną: 140000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 140000,00Waluta: PLN ._________________________________________________________________________OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIACPV- 90 62 00 00-9 - usługi odśnieżania.ZPKG.XIII.271.2.19.2015.ZM z dnia 18 grudnia 2015 roku Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Treść SIWZ Nr 19 z załącznikami. PRZETARG OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzesko w sołectwie: Bucze, Mokrzyska, Szczepanów, Sterkowiec, Wokowice oraz Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska w okresie zimy 2015/2016.Numer ogłoszenia: 149319 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznegoSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska , ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzesko w sołectwie: Bucze, Mokrzyska, Szczepanów, Sterkowiec, Wokowice oraz Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska w okresie zimy 2015/2016.II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Części zamówienia stanowią odpowiednio; A/ dla zadania Nr 1: - załącznik 9A SIWZ -wykaz dróg w msc. Bucze i Mokrzyska , Szszepanow, Sterkowiec i Wokowice. B/ dla zadania Nr 2: - załącznik 9B SIWZ - wykaz dróg w msc. Jasień, Okocim, Poręba Spytkowska. 1.Określenia podstawowe. Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu , zlodowaciałego lub ubitego śnieg. Rozróżnia się trzy następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstania, a mianowicie: - gołoledź jest to warstwa lodu o grubości do 1 mm, powstała na skutek opadów mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. - lodowica jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała z zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. - zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci: - przymarzniętej do nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej nie usuniętej warstwy śniegu o grubości do kilku centymetrów - zalegającej nawierzchnię warstwy o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubita górną częścią tej warstwy - śliskość pośniegowa jest to śliskość powstała w skutek nie usunięcia z nawierzchni śniegu, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego i zmiennych warunków temperaturowych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje. 1. Materiały Do zapobiegania w powstawaniu , likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej stosowane są następujące środki chemiczne i materiały uszorstniające: Do zapobiegania powstania i do likwidacji śliskości zimowej 1. sól kamienna 2. sól drogowa 3. chlorek wapnia techniczny 4. chlorek magnezu 5. solanka 6. jednorodna mieszanina soli z chlorkiem wapnia 7. mieszaniny soli kamiennej z chlorkiem wapnia lub chlorkiem magnezu w stosunku masy 3 :1 lub 2 :1 Do uszorstniena lodu zlodowaciałego śniegu 1. Piasek o uziarnieniu do 2mm / dopuszcza się uziarnienie piasku do 5 mm/ 2. żużel wielkopiecowy kawałkowy ,kruszywo niesortowane frakcji 0-2 mm 3. jednorodną mieszaninę piasku lub żużlu z solą o składzie wagowym 96-97 % kruszywa i 3-4 % soli Do uszorstnienia ubitego śniegu 1. piasek lub kruszywo naturalne o uziarnieniu do 5 mm 2. żużel wielkopiecowy kawałkowy, kruszywo niesortowane średnie o uziarnieniu do 10 mm 3. jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą w stosunku do masy 97-97 % i 3-4 % soli. Dobór materiałów i ich dawkowanie do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych Uszorstnienie lodu i zlodowaciałego śniegu Warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu powinny być posypane kruszywem w ilości 60-100 g/m2 b jednorazowo . posypanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów. Uszorstnienie ubitego śniegu Warstwy ubitego śniegu powinny być posypane jedno lub wielokrotnie w ciągu dnia kruszywem w ilości 100- 150 g/m2.II.1.5)Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZgodnie z art. 67, ust. 1 pkt 6 lub ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających dotychczasowemu Wykonawcy usług stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień - zimowe utrzymanie dróg.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2016.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Oferent zapewni wadium w wysokości 6.000,00 PLN - słownie sześć tysięcy złotych (po 3 000,00 PLN - słownie: trzy tysiące złotych 00/100 na każde z zadań) zgodnie z art. 45 i art. 46 upzp oraz punktem 8 SIWZIII.2) ZALICZKIIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWIII. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuBadane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuBadane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuObok złożonego oświadczenia badane będzie dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym umożliwiającym sprawną realizację zadania - minimum zestawu odśnieżnego: - piaskarki z pługiem odśnieżnym, dwa ciągniki (klasy min. C-360) z pługami odśnieżnymi. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuBadane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuBadane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowejlista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)1. Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp - załącznik Nr 1 SIWZ. 2. Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp - załącznik Nr 2 SIWZ. 3. Oświadczenie uzupełniającego w trybie art. 24ustawy Pzp - załącznik Nr 3 SIWZ. 4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy - załącznik Nr 4 SIWZ. 5. Oferta wg wzoru - załącznik NR 5 SIWZ. 6. Formularz cenowy - załącznik NR 8A, 8B, SIWZ ( który dotyczy). 7. Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik NR: 10 SIWZ . 8.Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim sprzętem technicznym umożliwiającym sprawną realizację zadania - minimum zestawu odśnieżnego: - piaskarki z pługiem odśnieżnym -dwa ciągniki (klasy min. C-360) z pługami odśnieżnym i - załącznik NR 11 SIWZ. 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik NR 12 SIWZ. 10. Lista podmiotów grupy kapitałowej - załącznik NR 13 (jeżeli dotyczy). 11. Oświadczenie o dyspozycyjności - załącznik NR 14 SIWZ. 12. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień - załącznik NR 15 SIWZ.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:1 - Cena - 982 - Czas podjęcia działań na wezwanie Zamawiającego - 2IV.2.2)przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzesko.pl - menu; PRZETARGI pozycja nr 19 / 2015Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, pokój nr 108, telefon 14 68 65 144, fax 14 66 30 545, w dniach pracy Urzędu Miejskiego w godz. od 7:30 do 15:30.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, pokój nr 101 - Sekretariat Burmistrza Brzeska.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach - Bucze, Mokrzyska , Szczepanów, Sterkowiec i Wokowice.1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Określenia podstawowe. Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu , zlodowaciałego lub ubitego śnieg. Rozróżnia się trzy następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstania, a mianowicie: - gołoledź jest to warstwa lodu o grubości do 1 mm, powstała na skutek opadów mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. - lodowica jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała z zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. - zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci: - przymarzniętej do nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej nie usuniętej warstwy śniegu o grubości do kilku centymetrów - zalegającej nawierzchnię warstwy o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubita górną częścią tej warstwy - śliskość pośniegowa jest to śliskość powstała w skutek nie usunięcia z nawierzchni śniegu, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego i zmiennych warunków temperaturowych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje. 1. Materiały Do zapobiegania w powstawaniu , likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej stosowane są następujące środki chemiczne i materiały uszorstniające: Do zapobiegania powstania i do likwidacji śliskości zimowej 1. sól kamienna 2. sól drogowa 3. chlorek wapnia techniczny 4. chlorek magnezu 5. solanka 6. jednorodna mieszanina soli z chlorkiem wapnia 7. mieszaniny soli kamiennej z chlorkiem wapnia lub chlorkiem magnezu w stosunku masy 3 :1 lub 2 :1 Do uszorstniena lodu zlodowaciałego śniegu 1. Piasek o uziarnieniu do 2mm / dopuszcza się uziarnienie piasku do 5 mm/ 2. żużel wielkopiecowy kawałkowy ,kruszywo niesortowane frakcji 0-2 mm 3. jednorodną mieszaninę piasku lub żużlu z solą o składzie wagowym 96-97 % kruszywa i 3-4 % soli Do uszorstnienia ubitego śniegu 1. piasek lub kruszywo naturalne o uziarnieniu do 5 mm 2. żużel wielkopiecowy kawałkowy, kruszywo niesortowane średnie o uziarnieniu do 10 mm 3. jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą w stosunku do masy 97-97 % i 3-4 % soli. Dobór materiałów i ich dawkowanie do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych Uszorstnienie lodu i zlodowaciałego śniegu Warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu powinny być posypane kruszywem w ilości 60-100 g/m2 b jednorazowo . posypanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów. Uszorstnienie ubitego śniegu Warstwy ubitego śniegu powinny być posypane jedno lub wielokrotnie w ciągu dnia kruszywem w ilości 100- 150 g/m2.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:1. Cena - 982. Czas podjęcia działań na wezwanie Zamawiającego - 2CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska.1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Określenia podstawowe. Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu , zlodowaciałego lub ubitego śnieg. Rozróżnia się trzy następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstania, a mianowicie: - gołoledź jest to warstwa lodu o grubości do 1 mm, powstała na skutek opadów mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. - lodowica jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała z zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. - zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci: - przymarzniętej do nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej nie usuniętej warstwy śniegu o grubości do kilku centymetrów - zalegającej nawierzchnię warstwy o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubita górną częścią tej warstwy - śliskość pośniegowa jest to śliskość powstała w skutek nie usunięcia z nawierzchni śniegu, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego i zmiennych warunków temperaturowych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje. 1. Materiały Do zapobiegania w powstawaniu , likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej stosowane są następujące środki chemiczne i materiały uszorstniające: Do zapobiegania powstania i do likwidacji śliskości zimowej 1. sól kamienna 2. sól drogowa 3. chlorek wapnia techniczny 4. chlorek magnezu 5. solanka 6. jednorodna mieszanina soli z chlorkiem wapnia 7. mieszaniny soli kamiennej z chlorkiem wapnia lub chlorkiem magnezu w stosunku masy 3 :1 lub 2 :1 Do uszorstniena lodu zlodowaciałego śniegu 1. Piasek o uziarnieniu do 2mm / dopuszcza się uziarnienie piasku do 5 mm/ 2. żużel wielkopiecowy kawałkowy ,kruszywo niesortowane frakcji 0-2 mm 3. jednorodną mieszaninę piasku lub żużlu z solą o składzie wagowym 96-97 % kruszywa i 3-4 % soli Do uszorstnienia ubitego śniegu 1. piasek lub kruszywo naturalne o uziarnieniu do 5 mm 2. żużel wielkopiecowy kawałkowy, kruszywo niesortowane średnie o uziarnieniu do 10 mm 3. jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą w stosunku do masy 97-97 % i 3-4 % soli. Dobór materiałów i ich dawkowanie do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych Uszorstnienie lodu i zlodowaciałego śniegu Warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu powinny być posypane kruszywem w ilości 60-100 g/m2 b jednorazowo . posypanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów. Uszorstnienie ubitego śniegu Warstwy ubitego śniegu powinny być posypane jedno lub wielokrotnie w ciągu dnia kruszywem w ilości 100- 150 g/m2.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:1. Cena - 982. Czas podjęcia działań na wezwanie Zamawiającego - 2_________________________________________________________________________PRZETARG OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUCPV- 90 62 00 00-9 - usługi odśnieżania.ZPKG.XIII.271.2.19.2015.ZM z dnia 13 października 2015 roku