Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Nieograniczony pisemny konkurs ofert - lokal przy Ogrodowej
27.12.2013

Nieograniczony pisemny konkurs ofert - lokal przy Ogrodowej

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego znajdującego się w Brzesku:- na parterze budynku przy ul. Ogrodowej nr 6- o powierzchni:80,30 m2, przeznaczonego na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 290/2013 z dnia 23 września 2013r.Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

Oferty należy składać do dnia 14 stycznia 2014r. (wtorek) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, do godz. 9.45.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem: "Najem lokalu położonego przy ul. Ogrodowej 6 w Brzesku".

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2014r. o godz. 10.00, w gabinecie Zastępcy Burmistrza Brzeska, oznaczonym nr 100.1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2.Oferta musi zawierać:- imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,- stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu netto,- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ( regulaminem konkursu oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.Z dokumentami tymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brzesku, ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 7.30 do 15.30.Treść oświadczenia, regulamin konkursu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu położonego przy ul. Ogrodowej 6 wynosi: 13,60 złotych netto.Do stawek czynszu netto ustalonych w drodze konkursu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.4. Po dokonaniu wyboru oferty ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na czas nieoznaczony.5. W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni o jej terminie.6. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 -miu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.7. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji dokonywanej z początkiem każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2015 roku, w wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS.8. Uczestnik, który wygra konkurs jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia konkursu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności - wg stawki ustalonej w konkursie ofert lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po konkursie ofert.9.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet czynszu najmu.10. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej, natomiast opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków oraz energię cieplną będą naliczane przez zarządcę budynku tj. MZGM Brzesko ( Stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 1 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 290/2013 z dnia 23.09.2013r.).Zastrzega się prawo odwołania konkursu.Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku - Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119, tel. 14, 68-65-157.

Regulamin, umowa