Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
12 / 2015. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnych.
17.06.2015

12 / 2015. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O  UDZIELENIU ZAMÓWIENIAponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnychNumer ogłoszenia: 107143 - 2015; data zamieszczenia: 20.07.2015OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88495 - 2015r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnych.II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnych, w tym: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku budżetu Gminy Brzesko, rachunków bieżących dla Urzędu Miejskiego w Brzesku, rachunków bieżących jednostek budżetowych i rachunków bieżących instytucji kultury; 2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych do rachunków bieżących według potrzeb; 3) konsolidacja sald; 4) zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne realizowane będą w walucie zagranicznej; 5) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków Zamawiającego spełniającego standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko; 6) obsługa płatności masowych; 7) realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych); 8) przyjmowanie wpłat gotówkowych; 9) dokonywanie wypłat gotówkowych; 10) przyjmowanie wpłat zamkniętych; 11) wydawanie, wznowienie i obsługa kart płatniczych; 12) obsługa bankowa w Punkcie Obsługi Bankowej (POB) pełniącego rolę kasy Urzędu Miejskiego w lokalu wskazanym przez Zamawiającego - Urząd Miejski w Brzesku ul. Głowackiego 51, czynnego w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Brzesku; 13) wydawanie blankietów czekowych; 14) wydawanie opinii, zaświadczeń; 15) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych; 16) możliwość wprowadzenia terminali płatniczych w trakcie trwania obsługi; 17) automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku budżetu Gminy Brzesko na lokatach typu - overnight -; 18) przyjmowanie lokat krótkoterminowych (jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych); 19) przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanym rachunku budżetu i rachunkach bieżących; 20) udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu Gminy Brzesko. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowił - Załącznik Nr 7 do SIWZ.II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2015.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków, kraj/woj. małopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 532446,00 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄCena wybranej oferty: 348324,00Oferta z najniższą ceną: 348324,00 / Oferta z najwyższą ceną: 348324,00Waluta: PLN._________________________________________________________________________OGŁOSZENIE O UDZIELENIU  ZAMÓWIENIACPV 66.11.00.00-4 - Usługi bankoweZPKG.XIII.271.2.12.2015.ZM z dnia 20 lipca 2015 roku Wybór najkorzystniejszej oferty.Odpowiedzi Nr 2 do SIWZ Nr 12 / 2015.Odpowiedzi Nr 1 do SIWZ Nr 12 / 2015.Zmiana Nr 1 SIWZ Nr 12 / 2015.Treść SIWZ z załącznikami.PRZETARG - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnychNumer ogłoszenia: 88495 - 2015; data zamieszczenia: 17.06.2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska , ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnych.II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnych, w tym: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku budżetu Gminy Brzesko, rachunków bieżących dla Urzędu Miejskiego w Brzesku, rachunków bieżących jednostek budżetowych i rachunków bieżących instytucji kultury; 2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych do rachunków bieżących według potrzeb; 3) konsolidacja sald; 4) zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne realizowane będą w walucie zagranicznej; 5) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków Zamawiającego spełniającego standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko; 6) obsługa płatności masowych; 7) realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych); 8) przyjmowanie wpłat gotówkowych; 9) dokonywanie wypłat gotówkowych; 10) przyjmowanie wpłat zamkniętych; 11) wydawanie, wznowienie i obsługa kart płatniczych; 12) obsługa bankowa w Punkcie Obsługi Bankowej (POB) pełniącego rolę kasy Urzędu Miejskiego w lokalu wskazanym przez Zamawiającego - Urząd Miejski w Brzesku ul. Głowackiego 51, czynnego w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Brzesku; 13) wydawanie blankietów czekowych; 14) wydawanie opinii, zaświadczeń; 15) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych; 16) możliwość wprowadzenia terminali płatniczych w trakcie trwania obsługi; 17) automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku budżetu Gminy Brzesko na lokatach typu - overnight -; 18) przyjmowanie lokat krótkoterminowych (jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych); 19) przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanym rachunku budżetu i rachunkach bieżących; 20) udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu Gminy Brzesko. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - Załącznik Nr 7 do SIWZ.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2018.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: nie dotyczyIII.2) ZALICZKIIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWIII. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuObok złożonego oświadczenia badane będzie posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128). Ocena polega między innymi na sprawdzeniu, czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano), czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest Wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez Wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona - za zgodność - przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny. Wynikiem przeprowadzenia przez Zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero - jedynkową) oznaczenie spełnia/nie spełnia.III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuBadane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega między innymi na sprawdzeniu, czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano), czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest Wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez Wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona - za zgodność - przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny. Wynikiem przeprowadzenia przez Zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero - jedynkową) oznaczenie spełnia/nie spełnia.III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuObok złożonego oświadczenia badane będzie czy oferent posiada placówkę (oddział, filię) na terenie Miasta Brzeska, która będzie przygotowana do obsługi Zamawiającego i świadczyć będzie usługi objęte przedmiotem zamówienia albo zobowiązanie do otwarcia takiej placówki (oddziału, filii) na terenie Miasta Brzeska w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Ocena polega między innymi na sprawdzeniu, czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano), czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest Wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez Wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona - za zgodność - przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny. Wynikiem przeprowadzenia przez Zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero - jedynkową) oznaczenie spełnia/nie spełnia.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuBadane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega między innymi na sprawdzeniu, czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano), czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest Wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez Wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona - za zgodność - przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny. Wynikiem przeprowadzenia przez Zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero - jedynkową) oznaczenie spełnia/nie spełnia.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuBadane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega między innymi na sprawdzeniu, czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano), czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest Wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez Wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona - za zgodność - przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny. Wynikiem przeprowadzenia przez Zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero - jedynkową) oznaczenie spełnia/nie spełnia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowejlista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)1. Wypełnioną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Kalkulację ceny - według wzoru stanowiącego - Załącznik Nr 1 do SIWZ; 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty - według wzoru stanowiącego - Załącznik Nr 2 do SIWZ; 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy dołączyć: a) oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ; b) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego lub Prezesa NBP na rozpoczęcie działalności bankowej, a w przypadku określonych w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe; 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 4 do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; c) oświadczenie uzupełniające w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 5 do SIWZ; 5. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze; 6. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - Załącznik Nr 6 do SIWZ; 7. Oświadczenie nie dotyczące grupy kapitałowej - Załącznik Nr 8 do SIWZ. 8. Lista podmiotów grupy kapitałowej - Załącznik Nr 9 do SIWZ jeżeli dotyczy.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:1 - Cena - 802 - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Brzesko (stawka WIBOR 1M + marża) - 103 - Oprocentowanie środków na rachunku budżetu Gminy Brzesko i rachunkach bieżących (WIBID 1M x współczynnik) - 54 - Oprocentowanie lokat -overnight- (WIBID O/N x współczynnik) - 5IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzesko.pl - zakładka PRZETARGI pozycja 12Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Brzesku,ul. Głowackiego 51,32-800 Brzesko,fax 146630545,pokój nr 123, tel 146865141,e-mail skarbnik@brzesko.pl-pok. nr 132, tel.146865171,e-mail finanse@brzesko.pl,godz. 7:30-15:30.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Brzesku,ul. Głowackiego 51,32-800 Brzesko,pok. 101 - Sekretariat Burmistrza Brzeska.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie_________________________________________________________________________PRZETARG - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUCPV 66.11.00.00-4 - Usługi bankoweZPKG.XIII.271.2.12.2015.ZM z dnia 17 czerwca 2015 roku