Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Przetarg na najem lokalu przy Pl. Żwirki i Wigury
12.06.2015

Przetarg na najem lokalu przy Pl. Żwirki i Wigury

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku:   - przy Pl. Żwirki i Wigury 7- lokal położony na parterze budynku wielolokalowego powierzchni: 25,14 m2, na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 112/2015 z dnia 7 maja 2015r.

 Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

 Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2015r.(środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,o godz. 1000  w sali obrad.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacjenie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.

2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2powierzchni użytkowej lokalu wynosi:

-                          60,00 złotych netto/m2,

Do wylicytowanej stawki czynszu netto zostanie doliczony podatek VATw wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

3. Termin płatności czynszu ustala się na 20-ty dzień każdego miesiąca z góryw okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 8 lipca 2015r.

4. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji dokonywanejz początkiem każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2016 rokuw wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS.

5. Wadium należy wpłacić w wysokości: 4.525,20złotych (słownie: cztery tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 20/100).

Wadium należy wpłacaćgotówkąw punkcie kasowym w Urzędzie Miejskimw Brzesku, ul. Głowackiego 51 najpóźniej do godziny 15-tej w dniu26 czerwca 2015r. lubnakonto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 26 czerwca 2015r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 26 czerwca 2015r. wymagana kwota znajdowała sięna wskazanym rachunku bankowym).

6. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu sięz warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730do 1530 albo na stronie internetowej – www.brzesko.pl.

         Treść oświadczenia, regulamin przetargu i projekt umowy najmu stanowi załącznikdo niniejszego ogłoszenia.

7. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminiedo trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.

8. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmuw terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednimuregulowaniu należnościw postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

10. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowy o dostawę energii elektrycznej ( Stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 1w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 112/2015 z dnia 07.05.2015r.).

11.Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków będą uiszczane w formie zaliczek miesięcznych pobieranych na podstawie faktur wystawionych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowejw Brzesku.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14/68-65-157.

 Oświadczenie oferentaregulamin przetargu, umowa najmu