Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Konkurs na Prezesa Zarządu MPK Brzesko
09.06.2015

Konkurs na Prezesa Zarządu MPK Brzesko

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Brzesku na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 1 / 2015 z dnia 26 maja 2015 roku ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Brzesku.1.     Przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego jest wybór Prezesa Zarządu.2.    Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:a)    wykształcenie co najmniej średnie  – preferowane wyższe techniczne lub ekonomiczne;b)    staż pracy co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym lub w zarządzaniu działalnością gospodarczą;c)    korzystanie z pełni praw publicznych;d)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;e)    niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub Spółce;f)    niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;3.    Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :a)    CV zawierające klauzulę „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami)”.b)    list motywacyjny;c)    odpis dyplomu ukończenia szkoły  oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;d)    odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2 ppkt. b);e)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;f)    oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce lub– oświadczenie, że z chwilą wyboru na Prezesa rezygnuje z pełnienia dotychczasowych funkcji będących w kolizji z obecnie  zajmowaną;g)    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i oświadczenie o tym, iż nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne;h)    osoby urodzone przed 1.08.1972r. dołączają do zgłoszenia oświadczenie o złożeniu Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego;i)    aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu;j)    sporządzoną na piśmie koncepcję zarządzania i rozwoju Spółkiz uwzględnieniem rozwiązań dotyczących  posiadania przez osobę zarządzającą w Spółce transportem certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika  w krajowym (międzynarodowym) przewozie osób.k)   Opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 10 stron znormalizowanego maszynopisu/ wydruku komputerowego;l)    dane kandydata do kontaktu (adres, telefon, e-mail).

4. Rozmowę kwalifikacyjną z  kandydatem przeprowadza Rada Nadzorcza Spółki w dniu 29 czerwca 2015 roku po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2014.Termin rozmowy zostanie ustalony odrębnie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania członków Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikację, wiedzę i predyspozycję do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, a w szczególności:a)    wiedzę o zakresie działalności Spółki;b)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;c)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;d)    znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;e)    umiejętności prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną;f)    koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki.g)    wiedzę w zakresie finansów przedsiębiorstwa;h)    znajomość zasad audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.Przewidywany czas wystąpienia kandydata wynosi maksymalnie 30 minut.

5. Pisemne zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyćw zaklejonej kopercie z napisem „Wybór Prezesa Zarządu w  Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Brzesku”.6. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 czerwca 2015 roku do godziny 12:00 w siedzibie Spółkiul. Głowackiego 67 A, 32-800 Brzesko lub listownie ( decyduje data wpływu do Spółki ), zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

7. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.

8. Rada Nadzorcza Spółki, może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.9. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego  na stanowisko Prezesa Zarząduw Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Brzesku dostępny będzie  w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych Spółki oraz Urzędu Miasta w Brzesku.Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Brzesku.

1.     Przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego jest wybór Prezesa Zarządu.2.    Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:a)    wykształcenie co najmniej średnie  – preferowane wyższe techniczne lub ekonomiczne;b)    staż pracy co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczymlub w zarządzaniu działalnością gospodarczą;c)    korzystanie z pełni praw publicznych;d)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;e)    niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub Spółce;f)    niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;4.    Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :a)    CV zawierające klauzulę „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami)”.b)    list motywacyjny;c)    odpis dyplomu ukończenia szkoły  oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodachi wyróżnieniach;d)    odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków,o których mowa w pkt. 2 ppkt. b);e)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;f)    oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarząduw spółkach handlowych lub Spółce lub – oświadczenie, że z chwilą wyboru na Prezesa rezygnujez pełnienia dotychczasowych funkcji będących w kolizji z obecnie  zajmowaną;g)    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i oświadczenie o tym,iż nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne;h)    osoby urodzone przed 1.08.1972r. dołączają do zgłoszenia oświadczenie o złożeniu Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego;i)    aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu;j)    sporządzoną na piśmie koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki z uwzględnieniem rozwiązań dotyczących  posiadania przez osobę zarządzającą w Spółce transportem certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika  w krajowym (międzynarodowym) przewozie osób.k)     Opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 10 stron znormalizowanego maszynopisu/ wydruku komputerowego;l)    dane kandydata do kontaktu (adres, telefon, e-mail).

4. Rozmowę kwalifikacyjną z  kandydatem przeprowadza Rada Nadzorcza Spółki w dniu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2014. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzaniai rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania członków Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikację, wiedzęi predyspozycję do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, a w szczególności:a)    wiedzę o zakresie działalności Spółki;b)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;c)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółekz ograniczoną odpowiedzialnością;d)    znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;e)    umiejętności prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną;f)    koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki.g)    wiedzę w zakresie finansów przedsiębiorstwa;h)    znajomość zasad audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.Przewidywany czas wystąpienia kandydata wynosi maksymalnie 30 minut.

5. Pisemne zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyćw zaklejonej kopercie z napisem „Wybór Prezesa Zarządu w  Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Brzesku”.

6. Zgłoszenia będą przyjmowane w wyznaczonym, przez Radę Nadzorczą terminie do dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2014 w siedzibie Spółki ul. Głowackiego 67 A, 32-800 Brzesko lub listownie ( decyduje data wpływu do Spółki),  zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

7. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.

8. Rada Nadzorcza Spółki, może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

9. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego  na stanowisko Prezesa Zarządu w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Brzesku dostępny będzie  w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych Spółki oraz Urzędu Miasta w Brzesku.

10. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym opracowuje  Rada Nadzorcza Spółki.

Oryginał dokumentu stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr 1/ 2015 Burmistrza Brzeskapełniącego funkcję Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzeskuz dnia 26 maja 2015 rokuw sprawie:  ustalenia Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego  na stanowisko Prezesa Zarządu w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Brzesku.podpisali:Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólnikówmgr inż. Grzegorz WawrykaSekretarz NZWinż. Zbigniew MatrasW oryginale pieczęć i nieczytelny podpisPrzewodnicząca Rady Nadzorczej MPK Sp. z o.o.  mgr Urszula Majmurek