Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Przetarg na sprzedaż działek przy ul. Solskiego w Brzesku
21.05.2015

Przetarg na sprzedaż działek przy ul. Solskiego w Brzesku

Burmistrz Brzeska ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż położonych w obrębie Brzesko-miasto, stanowiących własność Gminy Brzesko, niezabudowanych działek:

-          nr 1261/5 o powierzchni 0,0535 ha objętej księga wieczysta nr TR1B/00072375/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku,

-          nr 1262/8 o powierzchni 0,0040 ha, objętej księgą wieczystą nr TR1B/00061095/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.

Przedmiotowe działki położone są w Brzesku przy ulicy Solskiego. Działki te przylegają do siebie i tworzą obszar w kształcie zbliżonym do prostokąta. Nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej - ul. Solskiego. Dostęp do ul. Solskiego dla przedmiotowych działek zapewniony zostanie poprzez obciążenie działki gminnej nr 1261/6 służebnością przejazdu i przechodu pasem gruntu o szerokości 3,5 m, biegnącym wzdłuż północnej granicy tej działki.

W pobliżu zbywanych działek istnieją nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jedno-                            i wielorodzinnymi oraz obiektami użytkowo-usługowo-handlowymi.

  1. Działki nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast wydana została dla nich decyzja Burmistrza Brzeska znak: ITK.III.6730.70.2014.KG o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalająca warunki zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
  2. Nieuzbrojone lecz możliwością wykonania przyłączy do istniejących w sąsiedztwie sieci (gaz, energia elektryczna, woda i kanalizacja).
  3. Nieobciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nimi. Nie stanowią też przedmiotu zobowiązań.
  4. Granice zbywanych działek przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego.
  5. Działki nr 1261/5 i 1262/8 zostały przeznaczone do zbycia zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 59/2015                 z dnia 18 marca 2015 r.
  6. Cena wywoławcza 112.800,00 zł do której doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.   
  7. Wadium 11.000,00 zł.
  8. Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu winnydokonać wpłaty wadium                             (w gotówce lub przelewem) w takim terminie, aby w dniu 08 lipca 2015 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przezKrakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa
  9. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2015 r. o godzinie 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego,                            w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 (przewiązka przed Salą Obrad), powiat Brzesko, woj. małopolskie.

10. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne lub osoby prawne winny posiadać stosowne

      pełnomocnictwo.

11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowyw miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.brzesko.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (730- 1530) w Wydziale Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku,      ul. Głowackiego 51,  tel. (14) 68-65-170  (pokój 115).

 REGULAMIN