Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
7 / 2015.  DOSTAWA KRUSZYW NA DROGI W GMINIE BRZESKO - 2015 r.
30.04.2015

7 / 2015. DOSTAWA KRUSZYW NA DROGI W GMINIE BRZESKO - 2015 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: DOSTAWA KRUSZYW NA DROGI W GMINIE BRZESKO - 2015 rNumer ogłoszenia: 93585 - 2015; data zamieszczenia: 25.06.2015OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 62193 - 2015r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA KRUSZYW NA DROGI W GMINIE BRZESKO - 2015 r.II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. Stanowi Załącznik NR 5 SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw z rozścieleniem na drogi gminne w ilości do 1600Mg. W zakres tego zadania wchodzi - dostawa kruszywa naturalnego łamanego w ilości ok 1400 Mg - dostawa kruszywa naturalnego (pospóły) w ilości ok. 200 Mg.II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 60.10.00.00-9.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2015.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Kazimierz Myszka, Przedsiębiorstwo Produkcyjno, Usługowo, Handlowe, TRANS-BET, Gnojnik 513, 32-864 Gnojnik, kraj/woj. małopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77000,00 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄCena wybranej oferty: 100000,00Oferta z najniższą ceną: 100000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 119013,46Waluta: PLN._________________________________________________________________________OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIACPV:   14.21.22.00-2 kruszywaZPKG.XIII.271.2.7.2015.ZM z dnia 25 czerwca 2015 rokuOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Treść SIWZ z załącznikami. PRZETARG - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: DOSTAWA KRUSZYW NA DROGI W GMINIE BRZESKO - 2015 rNumer ogłoszenia: 62193 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska , ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA KRUSZYW NA DROGI W GMINIE BRZESKO - 2015 r.II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. Stanowi Załącznik NR 5 SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw z rozścieleniem na drogi gminne w ilości do 1600Mg. W zakres tego zadania wchodzi - dostawa kruszywa naturalnego łamanego w ilości ok 1400 Mg - dostawa kruszywa naturalnego (pospóły) w ilości ok. 200 Mg.II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychNa podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 upzp w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewiduje się udzielenie dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy ( zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze) , ponadto zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zamówienie uzupełniające winno być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 60.10.00.00-9.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości; 2.000,00 PLN ( słownie :dwa tysiące złotych 00/100 ) zgodnie z art. 45 i art. 46 upzp oraz punktem 8 SIWZIII.2) ZALICZKIIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWIII. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuBadane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuBadane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuObok złożonego oświadczenia badany będzie wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - jako minimum wymagane jest dysponowanie równiarką, walcem drogowym i samochodem samowyładowczym o ładowności około 20 Mg posiadającym możliwość rozładunku tylną i boczną burtą. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuBadane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuBadane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowejlista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOMW zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)1. Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp - załącznik Nr 1 SIWZ. 2. Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp - załącznik Nr 2 SIWZ. 3. Oświadczenie uzupełniającego w trybie art. 24ustawy Pzp - załącznik Nr 3 SIWZ. 4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy - załącznik Nr 4 SIWZ. 5. Oferta wg wzoru - załącznik NR 7 SIWZ. 6. Formularz cenowy - załącznik NR 8 SIWZ. 7. Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik NR 9 SIWZ . 8. Pisemne zobowiązanie się do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - załącznik NR 10 SIWZ jeżeli dotyczy. 9. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy dostaw w celu wykonania zadania - załącznik Nr 11 SIWZSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:1 - Cena - 952 - Deklarowany termin realizacji zlecenia - 5IV.3) ZMIANA UMOWYprzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmianNa podstawie art. 144 ust 1 zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany; 1. Obniżenie wartości umowy w przypadku odstąpienia od wykonania części, dostaw lub usług, które obejmowało zamówienie. 2. Obniżenie wartości umowy w przypadku dostaw zamiennych wartość umowy zostanie obniżona o różnice wynikające z właściwych wartości wskazanych z formularzu ofertowym. Warunkami tych zmian są: - wskazanie robót, zamiennych, które ze względów ekonomicznych lub technicznych mogą być wykonane w innej technologii lub przy użyciu innych materiałów, - zgoda obu stron umowy , - zmiany te muszą być korzystne dla zamawiającego, W obu powyższych przypadkach opisanych w ust. 16A1.1. oraz 16A.1.2. obniżenie wartości umowy nastąpi w rozliczeniu ostatniej faktury częściowej. 3. Wykonanie dostaw zamiennych w oparciu o ceny wynikające z właściwych wartości wskazanych z formularzu ofertowym. Warunkami tych zmian są: - wskazanie dostaw zamiennych, które ze względów ekonomicznych lub technicznych mogą być wykonane w innej technologii lub przy użyciu innych materiałów, - zgoda obu stron umowy , - zmiany te muszą być korzystne dla zamawiającego, - nie wpłynie to w żaden sposób na zmiany wartość zawartej umowy. 4. Zmiana terminu wykonania robót budowlanych, Warunkami takiej zmiany są: - Wystąpienie zdarzeń technicznych lub okoliczności , których nie można było przewidzieć a które uniemożliwiają terminową realizację zadania, W szczególności zdarzenia te obejmują jedną z poniższych przyczyn: - niezidentyfikowane uzbrojenie terenu, - zlokalizowanie niewybuchów, - konieczność wykonania wcześniej innych robót, - ekstremalnie niekorzystne warunki pogodowe, - konieczność uzyskania dodatkowych zezwoleń, - protesty osób fizycznych lub innych podmiotów co do budowy obiektu, - zgoda obu stron umowy , - zmiany te ze względów muszą być korzystne dla zamawiającego, - nie wpłynie to w żaden sposób na zmiany wartość zawartej umowy. 5. Zmiana wartości umowy w przypadku zmiany podatku VAT, Warunkami takiej zmiany są: - zmiany w podatku VAT wprowadzone właściwymi aktami prawnymi.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzesko.pl - zakładka : PRZETARGI pozycja 7Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, pokój nr 108, telefon 14 68 63 100, wew. 114 - codziennie w dniach pracy Urzędu Miejskiego w godzinach od 7:30 do 15:30.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, pokój nr 101 - Sekretariat Burmistrza Brzeska.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie_________________________________________________________________________PRZETARG - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUCPV:   14.21.22.00-2 kruszywaZPKG.XIII.271.2.7.2015.ZM z dnia 30 kwietnia 2015 roku