Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Meldunki i dowody - zmiany po 1 marca
20.02.2015

Meldunki i dowody - zmiany po 1 marca

1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie.

Rejestracja stanu cywilnego     Rejestracja noworodków: wraz z rejestracją nowo narodzonego dziecka, w urzędzie dokonywać się będzie jego zameldowanie. Ponadto System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka  nr PESEL.Urząd Stanu Cywilnego w Brzesku będzie właściwy, jak dotychczas dla rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które następują na terenie gminy Brzesko. Natomiast w nowej ustawie określono, iż odpisy aktów stanu cywilnego  pobrać będzie można w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Jest to odmiejscowienie wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego. Np.: urodzenie zarejestrowano w USC w Bydgoszczy, odpis aktu urodzenia  pobrać można w Krakowie lub każdym innym USC. Związek małżeński zawarto w Krakowie, odpis aktu małżeństwa pobrać można w USC w Krakowie i każdym innym USC. Będzie również istniała możliwość pozyskania odpisu poprzez platformę E-PUAP.Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego: Ustawodawca rozszerzył możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczyć to będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości.

Dowody osobiste:możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce,możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną. Obywatel odwiedzi Urząd Stanu Cywilnego wyłącznie w celu odbioru gotowego dokumentu tożsamości,w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny,możliwość działania przez pełnomocnika, w sprawie odbioru dowodu osobistego, w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą z domu,możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną,ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach,obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we wniosku, z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ rejestrach,brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym. Do tej pory każda zmiana adresu zameldowania, wymagała wymiany dowodu osobistego,prosty do wypełnienia wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego.

Ewidencja ludności:możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę drogą elektroniczną,możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po dokonaniu zameldowania.Uwaga! Nowe rozwiązania, mimo że docelowo mają być dla klientów korzystne, to w pierwszym okresie po wprowadzeniu nowych zasad czas załatwiania spraw może się wydłużyć.Utrudnienia, jakie mogą wystąpić po 1 marca 2015 r. w czasie obsługi klientów w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego mają związek z tworzonym przez MSW od kilku lat systemem opartym na budowie centralnych rejestrów, aplikacja informatyczna, która wspierać będzie System Rejestrów Państwowych obarczona jest wadami i nadal modyfikowana.Ponadto w USC w Brzesku może nawet nastąpić konieczność zastosowania procedury awaryjnej, tj. pracy w dotychczasowej aplikacji. Wtedy zameldowanie noworodka lub nadanie numeru PESEL nie będzie możliwe do sfinalizowania podczas jednej wizyty w urzędzie. Aby otrzymać odpis aktu stanu cywilnego znajdującego się w rejestrach poza Krakowem, wymagane będzie, zgodnie z ustawą, kilka dni, potrzebnych na  wprowadzenie do centralnego rejestru stanu cywilnego aktu, przez właściwy urząd stanu cywilnego. Ostatecznie o sprawności działania nowego systemu zadecyduje realne działanie.Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (EDO): tel. 14 66 35 121, fax 14 66 35 125, e-mail: ewidencja@brzesko.plUrząd Stanu Cywilnego:  tel. 14 66 35 123, 14 66 35 124, fax 14 66 35 125, e-mail: usc@brzesko.pl