Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
2 / 2015. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują Mieszkańcy z terenu Gminy Brzesko - usługi uzupełniające Nr 1/2015.
05.02.2015

2 / 2015. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują Mieszkańcy z terenu Gminy Brzesko - usługi uzupełniające Nr 1/2015.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują Mieszkańcy z terenu Gminy Brzesko - usługi uzupełniające Nr 1/2015Numer ogłoszenia: 15599 - 2015; data zamieszczenia: 05.02.2015OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują Mieszkańcy z terenu Gminy Brzesko - usługi uzupełniające Nr 1/2015.II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zbieranie i odbiór odpadów z terenu dzikich wysypisk śmieci znajdujących się na terenach gminnych.II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej rękiIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.01.2015.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, kraj/woj. małopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36111,00 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄCena wybranej oferty: 39000,00Oferta z najniższą ceną: 39000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 39000,00Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK IUzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę1. Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.2. Uzasadnienia wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług udzielono zamówienia uzupełniającego, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień a zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego i zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (formularzowi złożonemu przez Gminę Brzesko nadano w dniu 25 kwietnia 2013 roku wewnętrzny numer referencyjny: 2013-056598, ogłoszono 27/04/2013 - Nr ogłoszenia 2013/S 083-138742) zamówienie to jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia udzielono na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp._________________________________________________________________________OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIACPV: 90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadamiZPKG.XIII.271.2.2.2015.ZM z dnia 5 luty 2015 roku