Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
1 / 2015. Bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacji opadowej oraz studni publicznych na terenie Gminy Brzesko i usuwanie awarii.
28.01.2015

1 / 2015. Bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacji opadowej oraz studni publicznych na terenie Gminy Brzesko i usuwanie awarii.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacji opadowej oraz studni publicznych na terenie Gminy Brzesko i usuwanie awariiNumer ogłoszenia: 35429 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11801 - 2015r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacji opadowej oraz studni publicznych na terenie Gminy Brzesko i usuwanie awarii.II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia I. Bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacji opadowej oraz usuwanie awarii obejmuje czynności mające na celu zmniejszenie zużycia sieci burzowej i jej urządzeń, umożliwiające normalne użytkowanie sieci, w zakres prac wchodzi wykonanie: a) wiosenne czyszczenie 500 sztuk wpustów ulicznych wraz z unieszkodliwieniem osadów (IV,V ), b) czyszczenie 100 mb przykanalików O 160 - 200 (wykonanie jw), c) czyszczenie osadnika otwartego o kubaturze 10 m3 przy ul. Stawowej oraz o kubaturze 2,5 m3 każdy przy ul. Piastowskiej, Kopernika i Dworcowej wraz z odwozem osadu, czyszczenie przepustów do O 60 - ul. Bernackiego plus osadnik 1m3,i ul. Brzegowa (pięć razy w roku (IV,V,VI,VIII i X) d) czyszczenie krat na rowie (wlot kanalizacji burz.) przy ul. Świerkowej i ul. Kopernika (wykonanie jw), e) usuwanie awarii - obejmujące czynności, które mają na celu doprowadzenie do stanu należytego uszkodzonych elementów sieci burzowej i przywracają pierwotną użyteczność sieci a w szczególności: -wymianę uszkodzonych elementów (nakrywy, przyłącza, wpusty, włazy) oraz rurociągu konserwowanej sieci burzowej, f) monitorowanie stanu technicznego oraz wykonanie prac porządkowych w obrębie wylotów do Uszwicy - kanalizacji opadowej ul. Przemysłowa, Głowackiego, Wąska (V,X) polegające na wykoszeniu w m-cu sierpniu dojścia do wylotów ul. Głowackiego i Wąskiej. g) czyszczenie i pogłębienie rowu od przepustu przy ul. Stawowej przez teren Lasów Państwowych na odcinku 300 m (w załączeniu mapka z przebiegiem) w m-cu VII h) czyszczenie zbiornika przy ul. Partyzantów 1 x w m-cu (od IV do X) II. Bieżące utrzymanie studni publicznych; w tym: a) wiosenne uruchomienie 10 szt studni (pompy) polegające na dwukrotnym przechlorowaniu wody w studniach oraz przepompowaniu wody, sprawdzenie odprowadzenia do kanalizacji wody z kratek usytuowanych przy studniach (IV,V) Wykaz studni: 1) ul. Świerkowa 2) ul. Osiedlowa 3) os. Ogrodowa przy bloku nr 7 4) ul. Ogrodowa za Domem Nauczyciela 5) Ogródek Jordanowski 6) ul. Boh.Westerplatte 7) ul. Partyzantów 8) osiedle Jagiełły 9) Jasień k/Remizy 10) Okocim ul. Goetzów Okocimskich b) sezonowa kontrola (monitoring sprawności 1 x w m-cu), c) zimowa konserwacja (listopad) zabezpieczenie pomp przed rozmrożeniem) d) doraźne remonty studni, których celem jest wymiana poszczególnych części albo całości urządzeń pompujących (drobne koszty zużytych i zmienionych części o łącznej wartości 200 zł w zleceniu pokrywa Wykonawca) e) renowacja 2 szt studni kopanych polegająca na wyczyszczeniu dna studni i wypełnieniu warstwą żwiru filtracyjnego, uszczelnienie cembrowin. f) malowanie wraz z czyszczeniem blachy na dachu studni (5 m2) - osiedle Jagiełły - maj 2015 r. g) koszenie trawy 1 x w m-cu 80 m2 (od maja do października) przy studni - os. Jagiełły h) współpraca z Sanepidem podczas wykonywania badań wody III. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej w przypadku przepięcia elementów kanalizacji opadowej. IV. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze składowaniem odpadów na składowisku pochodzących z czyszczenia wpustów, osadników, kolektorów kanalizacyjnych. Wyżej wymienione koszty należy uwzględnić przy kalkulacji cenowej. W kalkulacji kosztów wykonania przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym również związane z oznakowaniem robót wg. sporządzonego we własnym zakresie i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu kołowego i pieszego na czas wykonywania robót w pasie drogowym. V. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia miejsca awarii i przystąpienia do jej usunięcia, w terminie do 3 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2015.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Tadeusz Wesołowski, Zakład Inżynieryjno-Budowlany -WESSTRA, ul. Czarnowiejska 14,, 32-800 Brzesko, kraj/woj. małopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 240244,00 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄCena wybranej oferty: 241494,00Oferta z najniższą ceną: 241494,00 / Oferta z najwyższą ceną: 254876,00Waluta: PLN._________________________________________________________________________OGŁOSZENIE O     UDZIELENIU ZAMÓWIENIACPV-45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowejZPKG.XIII.271.2.1.2015.ZM z dnia 13 marca 2015 roku Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Treść SIWZ z załącznikami.   PRZETARG OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacji opadowej oraz studni publicznych na terenie Gminy Brzesko i usuwanie awariiNumer ogłoszenia: 11801 - 2015; data zamieszczenia: 28.01.2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska , ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacji opadowej oraz studni publicznych na terenie Gminy Brzesko i usuwanie awarii.II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia I. Bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacji opadowej oraz usuwanie awarii obejmuje czynności mające na celu zmniejszenie zużycia sieci burzowej i jej urządzeń, umożliwiające normalne użytkowanie sieci, w zakres prac wchodzi wykonanie: a) wiosenne czyszczenie 500 sztuk wpustów ulicznych wraz z unieszkodliwieniem osadów (IV,V ), b) czyszczenie 100 mb przykanalików O 160 - 200 (wykonanie jw), c) czyszczenie osadnika otwartego o kubaturze 10 m3 przy ul. Stawowej oraz o kubaturze 2,5 m3 każdy przy ul. Piastowskiej, Kopernika i Dworcowej wraz z odwozem osadu, czyszczenie przepustów do O 60 - ul. Bernackiego plus osadnik 1m3,i ul. Brzegowa (pięć razy w roku (IV,V,VI,VIII i X) d) czyszczenie krat na rowie (wlot kanalizacji burz.) przy ul. Świerkowej i ul. Kopernika (wykonanie jw), e) usuwanie awarii - obejmujące czynności, które mają na celu doprowadzenie do stanu należytego uszkodzonych elementów sieci burzowej i przywracają pierwotną użyteczność sieci a w szczególności: -wymianę uszkodzonych elementów (nakrywy, przyłącza, wpusty, włazy) oraz rurociągu konserwowanej sieci burzowej, f) monitorowanie stanu technicznego oraz wykonanie prac porządkowych w obrębie wylotów do Uszwicy - kanalizacji opadowej ul. Przemysłowa, Głowackiego, Wąska (V,X) polegające na wykoszeniu w m-cu sierpniu dojścia do wylotów ul. Głowackiego i Wąskiej. g) czyszczenie i pogłębienie rowu od przepustu przy ul. Stawowej przez teren Lasów Państwowych na odcinku 300 m (w załączeniu mapka z przebiegiem) w m-cu VII h) czyszczenie zbiornika przy ul. Partyzantów 1 x w m-cu (od IV do X) II. Bieżące utrzymanie studni publicznych; w tym: a) wiosenne uruchomienie 10 szt studni (pompy) polegające na dwukrotnym przechlorowaniu wody w studniach oraz przepompowaniu wody, sprawdzenie odprowadzenia do kanalizacji wody z kratek usytuowanych przy studniach (IV,V) Wykaz studni: 1) ul. Świerkowa 2) ul. Osiedlowa 3) os. Ogrodowa przy bloku nr 7 4) ul. Ogrodowa za Domem Nauczyciela 5) Ogródek Jordanowski 6) ul. Boh.Westerplatte 7) ul. Partyzantów 8) osiedle Jagiełły 9) Jasień k/Remizy 10) Okocim ul. Goetzów Okocimskich b) sezonowa kontrola (monitoring sprawności 1 x w m-cu), c) zimowa konserwacja (listopad) zabezpieczenie pomp przed rozmrożeniem) d) doraźne remonty studni, których celem jest wymiana poszczególnych części albo całości urządzeń pompujących (drobne koszty zużytych i zmienionych części o łącznej wartości 200 zł w zleceniu pokrywa Wykonawca) e) renowacja 2 szt studni kopanych polegająca na wyczyszczeniu dna studni i wypełnieniu warstwą żwiru filtracyjnego, uszczelnienie cembrowin. f) malowanie wraz z czyszczeniem blachy na dachu studni (5 m2) - osiedle Jagiełły - maj 2015 r. g) koszenie trawy 1 x w m-cu 80 m2 (od maja do października) przy studni - os. Jagiełły h) współpraca z Sanepidem podczas wykonywania badań wody III. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej w przypadku przepięcia elementów kanalizacji opadowej. IV. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze składowaniem odpadów na składowisku pochodzących z czyszczenia wpustów, osadników, kolektorów kanalizacyjnych. Wyżej wymienione koszty należy uwzględnić przy kalkulacji cenowej. W kalkulacji kosztów wykonania przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym również związane z oznakowaniem robót wg. sporządzonego we własnym zakresie i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu kołowego i pieszego na czas wykonywania robót w pasie drogowym. V. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia miejsca awarii i przystąpienia do jej usunięcia, w terminie do 3 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym, pozostałe jak w punkcie 22.2 SIWZII.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2017.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości - 3 000,00 PLN ( słownie : trzy tysiące złotych 00/100) zgodnie z art. 45 i art. 46 upzp oraz punktem 8 SIWZIII.2) ZALICZKIIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWIII. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuSprawdzane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuObok złożonego oświadczeniowa sprawdzane będzie wykazanie się podobnymi pracami, jak przedmiot zamówienia (roboty na sieci kanalizacji opadowej) z podaniem wartości, dat wykonania oraz odbiorców tych robót. Minimalna wartość robót w jednym z wymienionych przez oferenta lat winna wynosić 100.000,00 zł Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuObok złożonego oświadczeniowa sprawdzane będzie dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym umożliwiającym sprawną realizację zamówienia - za minimum przyjmuje się: - koparko-spycharka, - sam.skrzyniowy 5t, - pompa spalinowa, - kompresor z młotem, - sam. dostawczy, - samochód WUKO, - załącznik NR 14 SIWZ. Sprawdzane będzie także oświadczenie o dysponowaniu bazą na terenie Gminy Brzesko oraz oświadczenie o całodobowej dyspozycyjności. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuObok złożonego oświadczeniowa sprawdzane będzie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Jako minimum przyjmuje się dysponowanie 5 osobami: - jako minimum dla osoby sprawującej bezpośredni nadzór wymagane jest - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynierskiej, ponadto - operator sprzętu, - pracownicy techniczni. Sprawdzane też będzie wykazanie się średniorocznym zatrudnieniem nie mniej niż 5 osób. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuSprawdzane będzie złożone oświadczenie.Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowejlista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)1. Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp - załącznik Nr 1 SIWZ. 2. Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp - załącznik Nr 2 SIWZ. 3. Oświadczenie uzupełniającego w trybie art. 24ustawy Pzp - załącznik Nr 3 SIWZ. 4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy - załącznik Nr 4 SIWZ. 5. Oferta wg wzoru - załącznik NR 7 SIWZ. 6. Projekt umowy - załącznik NR 6 SIWZ. 7. Formularz cenowy - załącznik NR 8 SIWZ 8. Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik NR 9 SIWZ . 9. Pisemne zobowiązanie się do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - załącznik NR 10 SIWZ jeżeli dotyczy. 10. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień - załącznik NR 11 SIWZ. 11. Oświadczenie nie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik NR 12 SIWZ. 12. Lista podmiotów grupy kapitałowej - załącznik NR 13 SIWZ jeżeli dotyczy 13. Wykaz sprzętu i urządzeń - załącznik NR 14. 14. Wykaz robót - załącznik NR 15. 15. Wykaz średniorocznego zatrudnienia - nie mniej niż 5 osób - załącznik Nr 16. 16. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - załącznik Nr 17. 18. Całodobowa dyspozycyjność - załącznik nr 18. 19. Oświadczenie o dysponowaniu bazą na terenie Gminy Brzesko.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:1 - Cena - 972 - Okres gwarancji - 3IV.3) ZMIANA UMOWYprzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmianNa podstawie art. 144 ust 1 zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany; 1. Obniżenie wartości umowy w przypadku odstąpienia od wykonania części usługi, które obejmowało zamówienie: Warunki tych zmian są: - wskazanie usług które ze względów ekonomicznych lub technicznych nie mogą lub nie muszą być wykonane, - zgoda obu stron, zmiany te muszą być korzystne dla Zamawiającego 2. Obniżenie wartości umowy w przypadku prac zamiennych wartość umowy zostanie obniżona o różnice wynikające z właściwych wartości wskazanych w formularzu ofertowym. Warunkami tych zmian są: - wskazanie prac zamiennych, które ze względów ekonomicznych lub technicznych mogą być wykonane w innej technologii lub przy użyciu innych materiałów, - zgoda obu stron umowy, - zmiany te muszą być korzystne dla Zamawiającego, 3. Zmiana wartości umowy w przypadku zmiany podatku VAT, Warunkami takiej zmiany są: - zmiany w podatku VAT wprowadzone właściwymi aktami prawnymi. 4. Zgłoszenie lub zmiana Podwykonawcy.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzesko.pl - menu; PRZETARGI/pozycja nr 1/2015Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Brzesku,32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51,pok.112,tel.14 68 65 124,fax 14 66 305 45,w dniach pracy w godz. od 7:30 do 15:30e-mail; beata.pajor@um.brzesko.pl.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Brzesku Głowackiego 51, 32-800 Brzesko w pokoju nr 101 - Sekretariat Burmistrza Brzeska.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie_________________________________________________________________________PRZETARG OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUCPV-45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowejZPKG.XIII.271.2.1.2015.ZM z dnia 28 stycznia 2015 roku