Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Najem lokalu przy Głowackiego 10
23.01.2015

Najem lokalu przy Głowackiego 10

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku:   - przy ul. Głowackiego 10-(lokal na parterze z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym) o powierzchni:54,36 m2 -parter, oraz 31,20 m2 –piwnica, na cele działalności usługowo-handlowej, z możliwością zmiany przeznaczenia na warunkach określonych w zał. nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 354/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 2015r. (piątek)w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,o godz. 1200  w sali obrad.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacjenie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.

2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2powierzchni użytkowej lokalu wynosi:

-          za pomieszczenia parteru -            60,00 złotych netto/m2,

-          za pomieszczenie piwnicy -                 5,00 złotych netto/m2

Do wylicytowanych stawek czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

3. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góryw okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 13 lutego 2015r.

4. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji dokonywanejz początkiem każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2016 rokuw wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS.

5. Wadium należy wpłacić w wysokości: 10.252,80złotych,

Wadium należy wpłacaćgotówkąw punkcie kasowym w Urzędzie Miejskimw Brzesku, ul. Głowackiego 51 najpóźniej do godziny 15-tej w dniu3 lutego 2015r. lubnakonto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 3 lutego 2015r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 3 lutego 2015r. wymagana kwota znajdowała sięna wskazanym rachunku bankowym).

6. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu sięz warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730do 1530.

         Treść oświadczenia, regulamin przetargu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

7. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminiedo trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.

8. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmuw terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednimuregulowaniu należnościw postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

10. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowy o dostawę energii elektrycznej oraz gazu ( Stosownie do wyposażenia lokalu opisanegow załączniku nr 2 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 354/2014 z dnia 29.12.2014r.).

11.Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków będą uiszczane w formie zaliczek miesięcznych pobieranych na podstawie faktur wystawionych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14/68-65-157

Umowa najmu, regulamin przetarguoświadczenie oferenta