Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Gmina sprzedaje działki
15.01.2015

Gmina sprzedaje działki

Burmistrz Brzeska ogłasza piąty publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż: niezabudowanej nieruchomości objętej księgą wieczystą nr TR1B/00011106/2,   składającej się z działek ewidencyjnych nr 4013/1 i 4013/3, oraz  niezabudowanej nieruchomości objętej księgą wieczystą nr TR1B/00088762/8, składającej się z działki ewidencyjnej nr 4013/4 - według poniższego wykazu

 

LpNumery działek

ewidencyjnych

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia łączna

[ha]

Cena wywoławcza

[zł]

Wysokość wadium

[zł]

1

4013/1 i 4013/3

TR1B/00011106/2

0,1048

 64 300,00 zł + 23% VAT 

10 000,00 zł

2

4013/4

TR1B/00088762/8

0,0805

 58 900,00 zł + 23% VAT

8 000,00 zł

 

Nieruchomości, położone są w mieście Brzesko, powiat Brzesko, województwo małopolskie.Ich właścicielem jest Gmina Brzesko.

Obie niezabudowane nieruchomości, zlokalizowane są w południowo zachodniej części miasta, w tereniepłaskim przy ulicy 11 listopada, w odległości około 0,8 km od jego centrum przy kompleksie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych w niedalekiej odległości od skrzyżowania dróg krajowych nr 4 Kraków – Tarnów i nr 99 Brzesko – Nowy Sącz. Ich położenie jest korzystne ze względu na bliskość do centrum miasta,i innych jego części z rozwiniętą siecią handlowo-usługową.

Nieruchomość oznaczona liczbą porządkową  1, ma kształt zbliżony do litery „L”. Dojazd ulicą 11 listopada i ulicą Zakątek. Dla terenu obejmującego tą nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowyz dnia 11.04.2011 r. znak: ITK.III.6730.54.2011.as. Decyzja ta przewiduje możliwość budowy budynku mieszkalnego na części tej nieruchomości obejmującej działkę nr 4013/3. Linia zabudowy, ustalonaw odległości minimum 25 m od krawędzi jezdni drogi krajowej A4, ogranicza możliwość wykorzystania pod zabudowę całej nieruchomości.

Nieruchomość oznaczona liczbą porządkową  2, ma kształt regularny zbliżony do trapezu. Dojazd ulicą11 listopada. Dla terenu obejmującego tą nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 11.04.2011 r znak: ITK.III.6730.54.2011.as. Decyzja ta przewiduje możliwość budowy budynku mieszkalnego. Linia zabudowy, ustalona w odległości minimum 25 m od krawędzi jezdni drogi krajowej A4, ogranicza możliwość wykorzystania pod zabudowę całej nieruchomości.

Elementy infrastruktury technicznej – na obu nieruchomościach i w ich sąsiedztwie.

Obie nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, i nie ma prawnych przeszkóddo rozporządzania nimi. Nie stanowią też przedmiotu zobowiązań.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 26 lipca 2013r.

Pierwszy przetarg na obie nieruchomości, odbył się w dniu 16 września 2013 r., i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg na obie nieruchomości, odbył się w dniu 28 lutego 2014 r., i zakończył się wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg na obie nieruchomości, odbył się w dniu 07 lipca 2014 r., i zakończył się wynikiem negatywnym.

Czwarty przetarg na obie nieruchomości, odbył się w dniu 22 października 2014 r., i zakończył się wynikiem negatywnym

Piąty przetarg odbędzie się w dniu  27 lutego 2015 r.  o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego, w Brzesku przy ul. Głowackiego 51 (w „Przewiązce” przed Salą Obrad), powiat Brzesko, woj. małopolskie.

Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu winnydokonać wpłaty wadium(w gotówce lub przelewem) w takim terminie, aby w dniu  20 lutego 2015 r. cała kwota znajdowała się na rachunku Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51; nr 18 8591 00070100 0902 1786 0006.

Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numery działek (4013/1 i 4013/3), lub (4013/4).

Osoba chcąca nabyć obie nieruchomości  musi dokonać wpłat wadium na obie nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  • podpisanie, przez uczestnika przetargu, oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu i znane mu są uwarunkowania fizyczne i prawne związane z tą nieruchomością. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu przetargu,
  • wpłata wadium na nabywaną nieruchomość.

Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne lub osoby prawne winny posiadać stosowne pełnomocnictwa.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51, powiat Brzesko, woj. małopolskie. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.brzesko.pl.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu(7 30- 1530) w Wydziale Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku,ul. Głowackiego 51,  tel. (14) 68-65-170 - pokój 115.

Działki 4013Regulamin dz 4013-1 4013-3, Regulamin dz 4013-4