Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu przy ul. Rynek 24
10.09.2014

Nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu przy ul. Rynek 24

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku:  przy ul. Rynek nr 24-(lokal na parterze z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym) o powierzchni:69,80 m2 -parter, oraz 70,00 m2 –piwnica,  na cele działalności usługowo-handlowej, z możliwością zmiany przeznaczeniana warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska  nr 181/2014 z dnia 26 czerwca 2014r.

Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2014r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,o godz. 1000  w gabinecie Zastępcy Burmistrza Brzeska (nr 100) znajdującym się na półpiętrze.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacjenie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.

2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2powierzchni użytkowej lokalu wynosi:

-          za pomieszczenia parteru -            60,00 złotych netto/m2,

-          za pomieszczenie piwnicy -                 6,00 złotych netto/m2

Do wylicytowanych stawek czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

3. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góryw okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 9 października 2014r.

4. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji dokonywanejz początkiem każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2015 rokuw wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS.

5. Wadium należy wpłacić w wysokości: 13824,00złotych,

Wadium należy wpłacaćgotówkąw punkcie kasowym w Urzędzie Miejskimw Brzesku, ul. Głowackiego 51 najpóźniej do godziny 15-tej w dniu29 września 2014r. lubnakonto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 29 września 2014r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 29 września 2014r. wymagana kwota znajdowała się na wskazanym rachunku bankowym).

6. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu sięz warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730do 1530.

         Treść oświadczenia, regulamin przetargu i projekt umowy najmu stanowi załącznikdo niniejszego ogłoszenia.

7. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminiedo trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.

8. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmuw terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednimuregulowaniu należnościw postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

10. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowy o dostawę energii elektrycznej oraz gazu ( Stosownie do wyposażenia lokalu opisanegow załączniku nr 1 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 181/2014 z dnia 26.06.2014r.).

11.Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków będą uiszczane w formie zaliczek miesięcznych pobieranych na podstawie faktur wystawionych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14/68-65-157

Oświadczenie oferenta,   regulamin,   umowa najmu