Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
16. Modernizacja - remont cieku wodnego o nazwie "Rzeka Uszew" w miejscowości Wokowice Gmina Brzesko- IV etap prac
07.08.2014

16. Modernizacja - remont cieku wodnego o nazwie "Rzeka Uszew" w miejscowości Wokowice Gmina Brzesko- IV etap prac

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Modernizacja - remont cieku wodnego o nazwie -Rzeka Uszew- w miejscowości Wokowice Gmina Brzesko- IV etap pracNumer ogłoszenia: 208545 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 171051 - 2014r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja - remont cieku wodnego o nazwie -Rzeka Uszew- w miejscowości Wokowice Gmina Brzesko- IV etap prac.II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia.Wykonanie remontu odcinka cieku wodnego o nazwie -Rzeka Uszew- działka nr 373 w kilometrze 9+650 do 9+815 tj. długości 165 m . Zakres robót obejmuje : - wycięcie i wykarczowanie gęstych zakrzaczeń i odrostów wikliny na skarpie cieku pasem szerokości 3,0 m oraz uporządkowanie terenu z wywiezieniem materiału poza teren budowy, -wykarczowanie pni, wywiezienie karpiny i uzupełnienie ubytków w skarpach zakupioną i przywiezioną przez wykonawcę ziemią, -odmulenie dna, usunięcie roślinności i rozplantowanie urobku wzdłuż lewej skarpy cieku, - uformowanie dna i skarp wraz z wymianą gruntów , wykonanie nasypów pod ubezpieczenia, - ubezpieczenie dna i skarp cieku na długości 165 m betonowymi elementami w następujący sposób : dno płytami ażurowymi o wymiarach 90 x 60 x 10 na podsypce żwirowej grubości 10 cm, szerokość dna 0,9 m. Stopa skarpy umocniona obrzeżem betonowym o wymiarach 74 x 23 x 6 . Skarpy obustronnie ubezpieczyć płytą ażurową o wymiarach 40 x 60 x 9 na podsypce grubości 5 cm do wysokości 0,8 m po skarpie.II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.40-2.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2014.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Małgorzata Koczwara, Zakład Budownictwa Wodnego, Drogowego i Usług Sprzętowo-Transportowych - WOLANKA, Wola Dębińska 190, 32-852 Dębno, kraj/woj. małopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42510,73 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄCena wybranej oferty: 44202,98Oferta z najniższą ceną: 44202,98 / Oferta z najwyższą ceną: 78834,77Waluta: PLN._________________________________________________________________________OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIACPV: 45.11.12.40-2   Roboty w zakresie odwadniania gruntuZPKG.XIII.271.2.16.2014.ZM z dnia 2 października 2014 rokuOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.Treść SIWZ z załącznikami. PRZETARG - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Modernizacja - remont cieku wodnego o nazwie -Rzeka Uszew- w miejscowości Wokowice Gmina Brzesko- IV etap pracNumer ogłoszenia: 171051 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska , ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja - remont cieku wodnego o nazwie -Rzeka Uszew- w miejscowości Wokowice Gmina Brzesko- IV etap prac.II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia.Wykonanie remontu odcinka cieku wodnego o nazwie -Rzeka Uszew- działka nr 373 w kilometrze 9+650 do 9+815 tj. długości 165 m . Zakres robót obejmuje : - wycięcie i wykarczowanie gęstych zakrzaczeń i odrostów wikliny na skarpie cieku pasem szerokości 3,0 m oraz uporządkowanie terenu z wywiezieniem materiału poza teren budowy, -wykarczowanie pni, wywiezienie karpiny i uzupełnienie ubytków w skarpach zakupioną i przywiezioną przez wykonawcę ziemią, -odmulenie dna, usunięcie roślinności i rozplantowanie urobku wzdłuż lewej skarpy cieku, - uformowanie dna i skarp wraz z wymianą gruntów , wykonanie nasypów pod ubezpieczenia, - ubezpieczenie dna i skarp cieku na długości 165 m betonowymi elementami w następujący sposób : dno płytami ażurowymi o wymiarach 90 x 60 x 10 na podsypce żwirowej grubości 10 cm, szerokość dna 0,9 m. Stopa skarpy umocniona obrzeżem betonowym o wymiarach 74 x 23 x 6 . Skarpy obustronnie ubezpieczyć płytą ażurową o wymiarach 40 x 60 x 9 na podsypce grubości 5 cm do wysokości 0,8 m po skarpie.Uwaga : Zobowiązuje się Wykonawcę do zapoznania z warunkami robót w terenie.II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZgodnie z art. 67, ust. 1 pkt 6 ustawy pzp Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy robót zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień - remontu rowu.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.40-2.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości; 1 000,00 PLN ( słownie : jeden tysiąc 00/100 PLN ) zgodnie z art. 45 i art. 46 upzp oraz punktem 8 siwzIII.2) ZALICZKIIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWIII. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuBadane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano), czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuObok złożonego oświadczenia badane będzie wykazanie się wykonaniem minimum dwóch robót o podobnym zakresie o wartości 30.000,00 zł. każda. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano), czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuBadane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano), czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuBadane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano), czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuBadane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano), czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowejlista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)1. Oświadczenia w trybie art. 22 ustawy Pzp - załącznik Nr 1 SIWZ, 2. Oświadczenia w trybie art. 24 ustawy Pzp - załącznik Nr 2 SIWZ, 3. Oświadczenia uzupełniające w trybie art. 24 ustawy Pzp - załącznik Nr 3 SIWZ, 4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy - załącznik Nr 4 SIWZ, 5. Przedmiar robót - wg. załącznika NR 6 SIWZ, 6. Oferta wg wzoru - załącznik NR 7 SIWZ, 7. Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik NR 8 SIWZ, 8. Pisemne zobowiązanie się do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - załącznik NR 9 SIWZ ( jeżeli dotyczy), 9. Wykaz minimum dwóch podobnych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia- załącznik NR 10 SIWZ, 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik Nr 11 SIWZ, 11. Lista podmiotów grupy kapitałowej - załącznik NR 12 SIWZ ( jeżeli dotyczy).SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.3) ZMIANA UMOWYprzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmianNa podstawie art. 144 ust 1 zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany; 1. Zmiana terminu wykonania robót budowlanych Warunkami takiej zmiany są : - wystąpienie zdarzeń technicznych lub okoliczności, których nie można było przewidzieć a które uniemożliwiają terminową realizację zadania . W szczególności zdarzenia te obejmują jedną z poniższych przyczyn : 1) niezidentyfikowanie uzbrojenia terenu , 2) zlokalizowanie niewybuchów, 3) konieczność przeprojektowania obiektu , 4) ekstremalnie niekorzystne warunki pogodowe, 5) konieczność uzyskania dodatkowych zezwoleń, 6) protesty osób fizycznych lub innych podmiotów co do budowy obiektu . - zgody obu stron umowy, - zmiany te muszą być korzystne dla zamawiającego , - nie wpłynie to w żaden sposób na zmiany wartości zawartej umowy. 2. Zmiana wartości umowy w przypadku zmiany podatku VAT, Warunkiem takiej zmiany jest zmiana w podatku VAT wprowadzona właściwymi aktami prawnymi. 3. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy , bądź wprowadzenie Podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę. 1. W przypadku , gdy Wykonawca polegał na zasobach Podwykonawcy ( wiedzy i doświadczeniach , osobach zdolnych do wykonania zamówienia , zdolnościach finansowych) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia , zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem , że nowy Podwykonawca spełnia minimalne warunki podane w SIWZ dla przeprowadzonego postępowania w zakresie zasobu, który udostępnił Wykonawcy albo warunki te spełnia Wykonawca. 2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonania lub przedłożenie propozycji zmiany przez Zamawiającego.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzesko.pl - menu; PRZETARGI/pozycja nr 16Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Brzesku,32-800 Brzesko,ul.Głowackiego 51,pok.nr 117, Telefon 14- 68 65 128, Fax 14- 66 305 45, w dniach pracy w godz. od 7:30 do 15:30,e-mail; maria.zachara@um.brzesko.pl.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2014 godzina 08:45, miejsce: Urząd Miejski w Brzesku,32-800 Brzesko,ul.Głowackiego 51,pok.nr 101 - Sekretariat Burmistrza Brzeska.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie_________________________________________________________________________PRZETARG - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUCPV: 45.11.12.40-2   Roboty w zakresie odwadniania gruntuZPKG.XIII.271.2.16.2014.ZM z dnia 7 sierpnia 2014 roku