Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Burmistrz Brzeska ogłasza negocjacje
08.07.2014

Burmistrz Brzeska ogłasza negocjacje

Burmistrz Brzeska ogłasza negocjacje na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzesku:   na parterze budynku przy ul. Ogrodowej nr 6- o powierzchni:80,30 m2, lokalu przeznaczonego na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 290/2013 z dnia 23 września 2013r.

Powyższy lokal przeznaczono do wynajmu na okres trzech lat.

Oferty na udział w negocjacjach należy składać do dnia 24 lipca 2014r. (czwartek) w Sekretariacie Urzędu Miejskiegow Brzesku przy ul. Głowackiego 51,do godz. 945.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:-          „Najem lokalu przy ul. Ogrodowa 6 w Brzesku” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2014r. o godz. 1000,w gabinecie Zastępcy Burmistrza Brzeska (nr 100) znajdującym się na półpiętrze.1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej. 

2.Oferta musi zawierać:- imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,-   adres lokalu na wynajem którego oferent zgłasza udział w negocjacjach,-  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami negocjacji ( regulaminem negocjacji oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.Z dokumentami tymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brzeskuul. Głowackiego 51, w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530.Treść oświadczenia, regulamin negocjacji i projekt umowy najmu stanowi załącznikdo niniejszego ogłoszenia.
3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi:8,50 złnetto za 1,0 m2 powierzchni użytkowej lokalu,4. Do stawki czynszu netto ustalonej w pkt.1 zostanie doliczony podatek VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa. 5. Po dokonaniu wyboru oferenta ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na czas nieoznaczony.6. W przypadku udziału w negocjacjach więcej niż jednego oferentana najem tego samego lokalu, o wyborze oferenta decyduje wysokość oferowanej stawki czynszu.7.W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomienio jej terminie.8. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góryw okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia negocjacji.9. Czynsz za najem lokali podlega corocznej waloryzacji dokonywanejz początkiem każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2015 rokuw wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS. 10. Uczestnik, który wygra negocjacje jest zobowiązany do zawarcia umowy najmuw terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia negocjacji, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w wyniku negocjacji lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po negocjacjach.11.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał negocjacje zalicza się na poczet czynszu najmu.12. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowy na korzystaniez mediów oraz wywóz śmieci stosownie do warunków opisanych w Zarządzeniach Burmistrza Brzeska powołanych na wstępie ogłoszenia.Zastrzega się prawo odwołania negocjacji.Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14,  68-65-157.oświadczenie_o_negocjacjach, regulamin_negocjacji  umowa_najmu