1 / 2018. Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko.

fundusze-eurfundusze-malopolskalogo-unii

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY ( PN-RB ).
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Ogłoszenie nr 500241351-N-2018 z dnia 08-10-2018 r.
Brzesko: Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, Typ projektu A: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 501902-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500016781-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500085359-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000, ul. ul. Głowackiego 51, 32800 Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.
Adres strony internetowej (url): www.brzesko.pl
Adres profilu nabywcy: www.brzesko.pl – menu: PRZETARGI/PROFIL NABYWCY
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ITK.III.271.T.1.2017.ZW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) – a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Część I Zamówienia: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku *. Część II Zamówienia: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Buczu *. Część III Zamówienia : Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jadownikach *. Część IV Zamówienia: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu*. Część V Zamówienia: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie *. Część VI Zamówienia: Wymiana kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie*. Część VII Zamówienia: Modernizacja instalacji C.O. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu*. – *Dokumentacje projektowe, techniczne i inne j.w. stanowiące załączniki do SIWZ dla każdej części są oznaczone nazwą części.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45210000-2,
45211350-7,
45110000-1,
45321000-3,
45421100-5,
09331200-0,
45223810-7,
45311000-0,
45331110-0,
45331100-7
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
27.03.2017 – 31.12.2018
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Wymiana kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/03/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
JAWOR Usługi Remontowo-Budowlane Wacław Jawor., , ul. Solskiego 9, 32-800, Brzesko, kraj/woj. małopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 79760.96 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
17/09/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Instalacja dodatkowego urządzenia – System zabezpieczenia przed wypływem gazu o wartości 4700,00 złotych netto oraz spełnienie warunków art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana stanu prawnego przepisów wykonawczych Prawa budowlanego.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
_________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY ( PN-RB ).
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
ZPKG.XIII.271.2.1.2018.ZM z dnia 8 października 2018 roku

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ( PN-RB ).
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Ogłoszenie nr 500085359-N-2018 z dnia 18-04-2018 r.
Burmistrz Brzeska: Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, Typ projektu A: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 501902-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500016781-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000, ul. ul. Głowackiego 51, 32800 Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.
Adres strony internetowej (url): www.brzesko.pl
Adres profilu nabywcy: www.brzesko.pl menu: PRZETARGI/Profil Nabywcy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ITK.III.271.T.1.2017.ZW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Część I Zamówienia: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku *. Część II Zamówienia: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Buczu *. Część III Zamówienia : Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jadownikach *. Część IV Zamówienia: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu*. Część V Zamówienia: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie *. Część VI Zamówienia: Wymiana kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie*. Część VII Zamówienia: Modernizacja instalacji C.O. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu*. – *Dokumentacje projektowe, techniczne i inne j.w. stanowiące załączniki do SIWZ dla każdej części są oznaczone nazwą części.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45211350-7, 45110000-1, 45321000-3, 45421100-5, 09331200-0, 45223810-7, 45311000-0, 45331110-0, 45331100-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 521160.68
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany S.C. Leszek i Teresa Słaby
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wspólna 72
Kod pocztowy: 27-400
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 641027.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 641027.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 795099.21
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 37490.62
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Buczu.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 468788.39
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany S.C. Leszek i Teresa Słaby
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Wspólna 72
Kod pocztowy: 27-400
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 576609.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 576609.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 691489.89
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 37490.65
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jadownikach.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 520470.15
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany S.C. Leszek i Teresa Słaby
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wspólna 72
Kod pocztowy: 27-400
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 640178.29
Oferta z najniższą ceną/kosztem 640178.29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 758753.24
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 37490.61
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 363186.15
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany S.C. Leszek i Teresa Słaby
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wspólna 72
Kod pocztowy: 27-400
Miejscowość: Ostrwoeic Świętokrzyski
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 446718.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 446718.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 550628.74
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 37490.65
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 517807.54
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Handlowe ZELIAŚ L. Zeliaś i S. Zeliaś Spółka Jawna.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Daleka 20
Kod pocztowy: 33-101
Miejscowość: Tarnów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 636903.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 636903.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 798867.58
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 36500.00
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6
NAZWA: Wymiana kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 79760.96
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JAWOR Usługi Remontowo-Budowlane Wacław Jawor
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Solskiego 9
Kod pocztowy: 32-800
Miejscowość: Brzesko
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 98105.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 98105.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 116710.55
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 80%
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7
NAZWA: Modernizacja instalacji C.O. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 139802.55
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JAWOR Usługi Remontowo-Budowlane Wacław Jawor
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Solskiego 9
Kod pocztowy: 32-800
Miejscowość: Brzesko
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 171957.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 171957.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 177842.47
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 80%
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

_________________________________________________________________________
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ( PN-RB ).
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
ZPKG.XIII.271.2.1.2018.ZM z dnia 18 kwietnia 2018 roku

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg Nr 1 / 2018.

 

Informacja z otwarcia ofert – Przetarg Nr 1 / 2018.

 

 

Odpowiedzi Nr 9 – SIWZ Nr 1.

 

Odpowiedzi Nr 8 – SIWZ Nr 1.

 

Odpowiedzi Nr 7 – SIWZ Nr 1.

 

Odpowiedzi Nr 6 – SIWZ Nr 1.

 

ZMIANA OGŁOSZENIA o zamówieniu ( PN-RB ).
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Ogłoszenie nr 500016781-N-2018 z dnia 23-01-2018 r.
Brzesko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 501902-N-2018
Data: 09/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000, ul. ul. Głowackiego 51, 32800 Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.
Adres strony internetowej (url): www.brzesko.pl
Adres profilu nabywcy: www.brzesko.pl menu: PRZETARGI/Profil Nabywcy
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-26, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-05, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.6.6)Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) modyfikuje także treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zakres modyfikacji treści SIWZ umieszczono na stronie internetowej Gminy Brzesko – www.brzesko.pl – menu: PRZETARGI/ Poz. nr 1

_________________________________________________________________________
ZMIANA OGŁOSZENIA o zamówieniu ( PN-RB ).
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
ZPKG.XIII.271.2.1.2018.ZM z dnia 23 styczeń 2018 roku

 

Nr 5 Zmiany siwz – SIWZ Nr 1.

 

Odpowiedzi Nr 4 – SIWZ Nr 1

 

Odpowiedzi Nr 3 – SIWZ Nr 1

 

Odpowiedzi Nr 2 – SIWZ Nr 1.

 

Odpowiedzi Nr 1 – SIWZ Nr 1.

 

SIWZ nr 1.0. część ogólna 5 szkół.

SIWZ  nr 1.1. część I Brzesko

SIWZ nr 1.2. część II Bucze

SIWZ nr 1.3. część III Jadowniki

SIWZ nr 1.4. część IV Jasień

SIWZ nr 1.5. część V Szczepanów

SIWZ nr 1.6. część VI Kotłownia Szczepanów

SIWZ nr 1.7. część VII C.O. Jasień

Ogłoszenie o zamówieniu ( PN-RB ).
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Ogłoszenie nr 501902-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.

Burmistrz Brzeska: Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, Typ projektu A: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, krajowy numer identyfikacyjny 52390400000, ul. ul. Głowackiego  51 , 32800   Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.
Adres strony internetowej (URL): www.brzesko.pl
Adres profilu nabywcy: www.brzesko.pl – menu: PRZETARGI/PROFIL NABYWCY
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.brzesko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.brzesko.pl – menu: PRZETARGI/pozycja nr 1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko
Numer referencyjny: ITK.III.271.T.1.2017.ZW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Część I Zamówienia: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku *. Część II Zamówienia: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Buczu *. Część III Zamówienia : Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jadownikach *. Część IV Zamówienia: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu*. Część V Zamówienia: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie *. Część VI Zamówienia: Wymiana kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie*. Część VII Zamówienia: Modernizacja instalacji C.O. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu*. – *Dokumentacje projektowe, techniczne i inne j.w. stanowiące załączniki do SIWZ dla każdej części są oznaczone nazwą części.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45210000-2
45211350-7
45110000-1
45321000-3
45421100-5
09331200-0
45223810-7
45311000-0
45331110-0
45331100-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2582744,62
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Część I: od dnia podpisania umowy do dnia: 30.09.2019 roku Część II: od dnia podpisania umowy do dnia: 31.12.2018 roku Część III: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 roku Część IV: od dnia podpisania umowy do dnia: 30.09.2019 roku Część V: od dnia podpisania umowy do dnia: 31.12.2018 roku Część VI: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 roku Część VII: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2019 roku
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Obok złożonego oświadczenia zamawiający określa następujące warunki w tym zakresie. 1. Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania, polegającego na wykonaniu robót budowlanych tożsamych co do rodzaju z zasadniczymi robotami objętymi przedmiotem niniejszego zamówienia w budynku o wartości brutto nie mniejszej niż – dla zadania I 340 000,00 PLN, dla zadania II 280 000,00 PLN, dla zadania III 325 000,00 PLN, dla zadania IV 225 000,00 PLN, dla zadania V 325 000,00 PLN, dla zadania VI 31 000,00 PLN, dla zadania VII 71 000,00 PLN. 2. Dysponowanie co najmniej 1 osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (dla zadania I, II, III, IV,V) oraz instalacji sanitarnych (dla zadania VI i VII) bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Uwaga – Różne wymagania dla różnych części.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych, 2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz osób.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
1.) Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty. 2.) Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu jeżeli dotyczy. 3.) Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium: Dla części I w kwocie 11 000,00 zł. Dla części II w kwocie 9 000,00 zł. Dla części III w kwocie 10 000,00 zł. Dla części IV w kwocie 8 000,00 zł. Dla części V w kwocie 11 000,00 zł. Dla części VI w kwocie 1 000,00 zł Dla części VII w kwocie 2 500,00 zł 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku składania oferty lub ofert na kilka części wadium wnosi się oddzielnie dla każdej z części.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena    60,00
Okres gwarancji    40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Odpowiednio do zapisów § 17 wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:     1    Nazwa:     Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: -docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem warstw wykończeniowych elewacji oraz doborem kolorystyki budynku, – wymiana obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych, – docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, – docieplenie dachu, – wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45211350-7, 45110000-1, 45321000-3, 09331200-0, 45223810-7, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 552988,41
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
Cena    60,00
Okres gwarancji    40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:     2    Nazwa:     Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Buczu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: – docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem warstw wykończeniowych elewacji oraz doborem kolorystyki budynku, – wymiana obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych, – docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, – wymiana stolarki, – wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45211350-7, 45110000-1, 45321000-3, 45421100-5, 09331200-0, 45223810-7, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 448671,06
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
Cena    60,00
Okres gwarancji    40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:     3    Nazwa:     Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jadownikach.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: -docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem warstw wykończeniowych elewacji oraz doborem kolorystyki budynku, – wymiana obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych, – docieplenie stropu, – docieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu, – wymiana stolarki, – wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45211350-7, 45110000-1, 45321000-3, 45421100-5, 09331200-0, 45223810-7, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 527672,17
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
Cena    60,00
Okres gwarancji    40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:     4    Nazwa:     Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: -docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem warstw wykończeniowych elewacji oraz doborem kolorystyki budynku, – wymiana obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych, – docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, – docieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu, – wymiana stolarki, – wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45211350-7, 45110000-1, 45321000-3, 45421100-5, 09331200-0, 45223810-7, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 363487,12
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
Cena    60,00
Okres gwarancji    40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:     5    Nazwa:     Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: -docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem warstw wykończeniowych elewacji oraz doborem kolorystyki budynku, – wymiana obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych, – docieplenie stropu, – docieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu, – wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45211350-7, 45110000-1, 45321000-3, 09331200-0, 45223810-7, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 524276,55
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
Cena    60,00
Okres gwarancji    40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:     6    Nazwa:     Wymiana kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- montaż gazowych kotłów kondensacyjnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331110-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 50246,72
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
Cena    60,00
Okres gwarancji    40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:     7    Nazwa:     Modernizacja instalacji C.O. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- demontaż i montaż instalacji C.O. oraz grzejników.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 115401,60
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
Cena    60,00
Okres gwarancji    40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

_________________________________________________________________________
Ogłoszenie o zamówieniu ( PN-RB ).
CPV 45000000-7    Roboty budowlane
ZPKG.XIII.271.2.1.2018.ZM z dnia 9 styczeń 2018 roku

This entry was posted by Zbigniew Matras, on at and is filed under Przetargi. Comments are currently closed.