Ważne Informacje

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW

Biuro Gospodarki Odpadami informuje, że zgodnie z ustawą  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) obowiązkiem osób prowadzących działalność gospodarczą  jest gromadzenie wytwarzanych odpadów i zlecanie ich wywozu specjalistycznym firmom świadczącym tego typu usługi na terenie Gminy Brzesko. Przedsiębiorca powinien posiadać stosowną umowę  na odbiór odpadów komunalnych z lokalu gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest zamieszczony w zakładce Środowisko/Gospodarowanie Odpadami/ Zbiórki odpadów.  

Informujemy, że zgodnie z w/w ustawą kto nie wywiązuje się z powyższych obowiązków  podlega karze grzywny a postępowanie w tych sprawach toczy się wg Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Gospodarki Odpadami tutejszego Urzędu w pokoju nr 18 lub telefonicznie pod numerem 14 68 65 172.

————————————————–

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przewodnik przedsiębiorców korzystających ze środowiska

Uprzejmie przypominam, iż do dnia 15 marca przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów są zobowiązani przekazać sprawozdanie marszałkowi województwa z danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych.
Obowiązek przekazywania w/w informacji wynika z art. 37 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity z 2010r. Nr. 185 poz 1243).
Do składania zbiorczego zestawienia powyższych danych, zobowiązany jest każdy podmiot, który w wyniku swojej działalności powoduje powstawanie odpadów innych niż komunalne, np. firma budowlana, lekarz prowadzący działalność gospodarczą, szkoła, urząd, szpital etc. oraz prowadzący działalność w zakresie zbierania odpadów, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzący odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.
Do składania zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych zobowiązani są wyłącznie wytwórcy komunalnych osadów ściekowych (dotyczy oczyszczalni ścieków), które następnie poddawane są odzyskowi.

Dane powyższe w ustawowym terminie przedłożyć należy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w formie, układzie i technice określonej Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2010r. r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywanie zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1674).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ustawą o odpadach, marszałek województwa nakłada kary pieniężne w wysokości 500 zł na podmioty, które nie wywiązują się z obowiązku: sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia powyższych danych.

Szczegółowe dane w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

————————————————–

W związku z częstymi przypadkami niewłaściwie prowadzonej gospodarki ściekowej (braku umowy na odbiór odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Brzesko a także brak dowodów płacenia), informujemy ponownie o obowiązkach właścicieli nieruchomości w tym zakresie:

Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi
Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 Nr 236 poz 2008 z póź. zm.) oraz Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 15 marca 2006r. Nr XL/267/2006 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku, właściciele nieruchomości (zgodnie z def. przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością) zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą określone wymagania. Udokumentowaniem właściwej gospodarki ściekowej jest okazanie umowy oraz dowodów płacenia za świadczenie usług w tym zakresie przez firmę koncesjonowaną. W przypadku nowobudowanej sieci kanalizacyjnej przyłączenie nieruchomości do sieci jest obowiązkowe, zwolnieni z tego obowiązku są tylko mieszkańcy którzy mają prawidłowo wykonaną i zgłoszoną przydomową oczyszczalnię ścieków.
Kto nie wykonuje powyższych obowiązków zgodnie z w/w Ustawą podlega karze grzywny, ponadto Burmistrz nakłada decyzję z naliczeniem podwyższonych opłat za opróżnianie szamba (zgodnie z Uchwałą Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 lutego 2007r.).