Zbiórki Odpadów

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW – 2018 r.

miasto Brzesko – odpady zmieszane,

miasto Brzesko – odpady segregowane,

miasto Brzesko – zabudowa wielorodzinna

Bucze Jadowniki Jasień Mokrzyska Okocim Poręba_Spytkowska  Sterkowiec Szczepanów Wokowice

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2018r.

Biuro Gospodarki Odpadami informuje, że zgodnie z ustawą  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) obowiązkiem osób prowadzących działalność gospodarczą  jest gromadzenie wytwarzanych odpadów i zlecanie ich wywozu specjalistycznym firmom świadczącym tego typu usługi na terenie Gminy Brzesko. Przedsiębiorca powinien posiadać stosowną umowę na odbiór odpadów komunalnych z lokalu gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych poniżej:

WYKAZ FIRM WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, że zgodnie z w/w ustawą kto nie wywiązuje się z powyższych obowiązków  podlega karze grzywny, a postępowanie w tych sprawach toczy się wg Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Brzesku w pokoju nr 18, lub telefonicznie pod numerem 14 68 65 172.

—————————————————–

KOMPOSTOWANIE  to najlepszy sposób na odzysk odpadów organicznych, a kompost to doskonały nawóz. Zobacz jak łatwo założyć kompostownik.

CCI20150810 CCI20150810_0001

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych oraz osiągnięte poziomy odzysków.

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Brzesko – pobierz wykaz

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA BRZESKA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.

Zgłoszone do tut. Urzędu firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Brzesko

O G Ł O S Z E N I E
Informuję iż na terenie Gminy Brzesko został zorganizowany Gminny punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zainteresowani mieszkańcy gminy a także podmioty gospodarcze przyjmujący od klientów zużyty sprzęt elektryczny (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495)), mogą oddać go bezpłatnie w Gminnym punkcie zbiórki tego typu odpadów który znajduje się na bazie Brzeskich Zakładów Komunalnych tj. Brzesko ul. Przemysłowa 17.
Bezpłatnie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
baterie i akumulatory
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
urządzenia zawierające freony.
Punkt czynny jest codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00 a dodatkowo we wtorek i piątek w godz. 15.00 – 17.00 oraz w soboty w godz. 11.00 do 15.00.
Zapraszam do korzystania z Punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Te niebezpieczne odpady należy segregować by nie zalegały na składowisku odpadów lecz były poddawane recyklingowi i odzyskowi. Dziękuję za korzystanie z punktu i właściwe podejście do ochrony wspólnego dobra – naszego środowiska.

——————————————————————————————–

ZBIÓRKA ODPADÓW ZE STYROPIANU

Informujemy mieszkańców Gminy Brzesko, iż jest możliwość oddania, za niewielką odpłatnością, styropianu  z gospodarstw  domowych a także firm. Przeróbką tego rodzaju odpadu, na terenie naszej Gminy, zajmuje się firma Your Partner, Brzesko ul. Dworcowa 2. Firma przyjmuje styropian czysty, bez jakichkolwiek zanieczyszczeń: kleju, tynku, farby czy gruzu budowlanego. Przyjmowany jest zarówno styropian budowlany jak i opakowaniowy. O szczegóły można pytać bezpośrednio we firmie w godz od 8:00 do 14:00 w dni robocze nr tel. 509444152.

——————————————————————————————–

Na terenie bazy magazynowo – transportowej Brzeskich Zakładów Komunalnych przy ul. Przemysłowej 11 w Brzesku znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK z którego mogą korzystać mieszkańcy Gminy Brzesko. Poniżej podajemy regulamin funkcjonowania punktu.

REGULAMIN  PUNKTU SEKLEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  GMINY BRZESKO

  1. DO PSZOK przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych z terenu  Gminy Brzesko i dostarczane przez mieszkańców Gminy.
  1. Odpady w Punkcie PSZOK odbierane są od mieszkańców  w ramach poniesionej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  1. Odpady w PSZOK  przyjmowane są codziennie w godzinach od 800 – 18 00 , w soboty w godzinach od 800 – 15 00oprócz niedziel i dni świątecznych.
  1. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:smieci

 

1)      odpady zielone- biodegradowalne,

2)      zużyte baterie i akumulatory,

3)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4)      meble i inne odpady wielkogabarytowe,

5)      zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z gospodarstwa domowego,

6)      papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,

7)       tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe,

8)      metale, opakowania z metali

9)      szkło oraz opakowania ze szkła,

10)  tekstylia i odzież,

 

  1. W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

1) zmieszane odpady komunalne,

1)      materiały zawierające azbest, papę, smołę itp.

2)      szyby samochodowe,

3)      styropian budowlany,

4)      inne, wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstw domowych.

 

  1. Odpady budowlane – odbierane są za odpłatnością

Mieszkańcy mogą dostarczyć z prowadzonych we własnym zakresie remontów odpady budowlane zgodnie z zasadami ich odbioru i płatnością za powyższą usługę

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ ODREBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

W PUNKCIE  PSZOK NIE WYSTAWIA SIĘ KART PRZEKAZANIA ODPADU, FAKTUR I INNYCH POTWIERDZEŃ ODDANIA ODPADÓW.