Negocjacje na wynajem lokali

Negocjacje na wynajem lokali

Burmistrz Brzeska ogłasza negocjacje na wynajem następujących lokali:

– nr 14 w pawilonie handlowym B, o powierzchni – 28,40 m2,

– nr 29 w pawilonie handlowym D, o powierzchni – 14,40 m2,

zlokalizowanych na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku.

Powyższe lokale przeznaczono do najmu na okres trzech lat w celu prowadzenia działalności handlowej.

Oferty na udział w negocjacjach należy składać do dnia 12 lipca 2017r. (środa) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, do godz. 1145.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:

 • „Najem lokalu nr (należy wpisać numer lokalu i oznaczenie pawilonu np. 14B) na placu targowym w Brzesku” ,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lipca 2017r. o godz. 1200, (środa) w sali obrad w Urzędzie Miejskim w Brzesku.

1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2.Oferta musi zawierać:

 • imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
 • nr lokalu na wynajem którego oferent zgłasza udział w negocjacjach,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami negocjacji ( regulaminem negocjacji oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.

Z dokumentami tymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brzesku
ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530 lub na stronie internetowej www.brzesko.pl

            Treść oświadczenia, regulamin negocjacji i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi ( dla każdego z lokali) :20,00 złotych brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).

 1. Po dokonaniu wyboru oferenta ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na okres trzech lat.
 2. W przypadku udziału w negocjacjach więcej niż jednego oferenta
  na najem tego samego lokalu, o wyborze oferenta decyduje wysokość oferowanej stawki czynszu.

6.W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany
na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni o jej terminie.

 1. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry
  w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia negocjacji.
 2. Czynsz za najem lokali podlega corocznej waloryzacji dokonywanej z początkiem każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2018 roku w wysokości określonej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.).
 3. Uczestnik, który wygra negocjacje jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu
  w terminie do 7 -miu dni,
  od dnia rozstrzygnięcia negocjacji, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w wyniku negocjacji lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po negocjacjach.

10.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał negocjacje zalicza się na poczet czynszu najmu.

 1. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej ( Licznik poboru energii elektrycznej Najemca montuje na własny koszt).

Zastrzega się prawo odwołania negocjacji.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14,  68-65-157.

Oświadczenie oferenta, regulamin negocjacji, umowa najmu

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na najem lokali przy ul. Głowackiego 40

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego

– nr 19 w pawilonie handlowym C, o powierzchni – 14,4 m2,

– nr 38 w pawilonie handlowym E, o powierzchni – 14,7 m2,

zlokalizowanego na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku.

Powyższe lokale przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności handlowej.

 Oferty należy składać do dnia 12 lipca 2017r.  (środa) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, do godz. 1045.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:

 • „Najem lokalu nr 19 C na placu targowym w Brzesku”
 • „Najem lokalu nr 38 E na placu targowym w Brzesku”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lipca 2017r. o godz. 1100,
w sali ślubów obok sali obrad w Urzędzie Miejskim w Brzesku.

1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2.Oferta musi zawierać:

 • imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
 • stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu brutto (łącznie z podatkiem VAT),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ( regulaminem konkursu oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.

Z dokumentami tymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brzesku
ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530.

 • Treść oświadczenia, regulamin konkursu i projekt umowy najmu stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. (strona internetowa:www.brzesko.pl).
 • Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi :32,00 złotych brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).
 1. Po dokonaniu wyboru oferty ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na czas nieoznaczony.
 2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni
o jej terminie.

 1. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry
  w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1774 z późn.zm.). począwszy od 2018 roku.
 3. Uczestnik, który wygra konkurs jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia konkursu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w konkursie ofert lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po konkursie ofert.

9.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet czynszu najmu.

 1. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej ( Licznik poboru energii elektrycznej Najemca montuje
  na własny koszt).

Zastrzega się prawo odwołania konkursu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14/68-65-157 lub 14/ 68-63-100 wew.157.

Oświadczenie oferenta, projekt umowy najmu, regulamin konkursu

 

 

Czytaj więcej...

Najem lokali przy ul. Głowackiego 40

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem następujących lokali:

 • nr 20 w pawilonie handlowym  C – o pow. 14,7 m2,
 • nr 23 w pawilonie handlowym  C – o pow. 14,7 m2,
 • nr 27 w pawilonie handlowym  D – o pow.14,4 m
 • nr 32 w pawilonie handlowym  D – o pow. 14,7 m2

zlokalizowanych na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku.

       

Powyższe lokale przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności handlowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2017r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, o godz. 1000, w sali obrad .

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub organizacje
  nie posiadające osobowości prawnej, które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 40,00 złotych brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).
 3. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry
  w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 19 lipca 2017r.
 4. Czynsz za najem lokali podlega corocznej waloryzacji począwszy od 2018 roku,
  w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie
  do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.
  z 2016r. poz.2147 z późn. zm.).
 1. Wadium w następującej wysokości:

– za lokal 20 C – 1764,0 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt cztery złote ……………………………………………………….00/100),

– za lokal 23 C – 1764,0 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt cztery złote ……………………………………………………….00/100),

– za lokal 27 D – 1728,0 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia osiem złotych ……………………………………………………….00/100),

– za lokal 32 D  – 1764,0 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt cztery złote ……………………………………………………….00/100),

należy wpłacać gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Brzesku,
ul. Głowackiego 51 najpóźniej do godziny 15-tej w dniu 7 lipca 2017r.
lub na konto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia
7 lipca 2017r
.(wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 7 lipca 2017r. wymagana kwota znajdowała się na wskazanym rachunku bankowym).

         Przy wpłacie wadium oferent powinien podać numer lokalu
na który dokonuje wpłaty.

 1. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się
  z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).

Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro),
w godzinach od 730 do 1530 lub na stronie internetowej: www.brzesko.pl/nieruchomości.

 1. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie
  do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.
 2. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu
  w terminie do 7 -miu dni,
  od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

 1. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej ( Licznik poboru energii elektrycznej Najemca montuje na własny koszt).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji w sprawie najmu ww. lokali można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14-  68-65-157.

Oświadczenie uczestnika przetargu,  regulamin, projekt umowy najmu,

 

 

Czytaj więcej...

Stefano Terrazzino i zespół Coma

Niedzielne świętowanie Dni Brzeska rozpoczęło się występami dzieci i młodzieży z Miejskiego Ośrodka Kultury, a 

Czytaj więcej...

Koncerty, konkursy i sympatyczne psy

Tegoroczne Dni Brzeska zainaugurowane zostały w piątek na Rynku koncertem Miejskiej Orkiestry Dętej, która zagrała

Czytaj więcej...

„Z nami bezpieczniej” – policyjny piknik

Z myślą o bezpieczeństwie podczas rozpoczynających się niebawem wakacji brzescy policjanci

Czytaj więcej...

Dla dzieci w MOK

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci od 7. roku życia na bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w dniach od 3 do 14 lipca oraz od 14 do 28 sierpnia. 

Czytaj więcej...

Wakacje w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci na wakacyjne zajęcia. Przygotowano dla nich tematyczne cykle związane z podróżami, sportem, zwierzętami i ekologią.

Czytaj więcej...

Gminna liga piłki nożnej dziewcząt i chłopców

19 czerwca zakończyły się rozgrywki w I edycji gminnej ligi piłki nożnej dziewcząt i chłopców. Swoje ostatnie mecze

Czytaj więcej...

Mali druhowie w akcji

17 czerwca w Wieruszowie, w województwie łódzkim, pod patronatem prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP dh

Czytaj więcej...