Najem lokalu użytkowego przy ul. Krętej 1 w Brzesku

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku przy ul. Krętej 1– lokal położony na parterze budynku wielolokalowego powierzchni: 24,50 m2, na cele działalności handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 9/2019 z dnia 16 stycznia 2019r.

Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 marca 2019r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, o godz. 1200  w sali obrad.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacje nie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi:
 • 50,00 złotych netto/m2,

Do wylicytowanej stawki czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

 1. Termin płatności czynszu ustala się na 20-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 13 marca 2019r.
 2. Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2204 z późn. zm.).

 1. Wadium należy wpłacić w wysokości: 3.675,00 złotych (słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Wadium należy wpłacać gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Brzesku, ul. Głowackiego 51 najpóźniej do godziny 15-tej w dniu 1 marca 2019r. lub na konto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 1 marca 2019r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 1 marca 2019r. wymagana kwota znajdowała się
na wskazanym rachunku bankowym).

 1. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).
  Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530 albo na stronie internetowej – www.brzesko.pl.

         Treść oświadczenia, regulamin przetargu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.
 2. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

 1. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowy o dostawę energii elektrycznej oraz dostawę wody i odbiór ścieków ( Stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 3 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 9/2019 z dnia 16.01.2019r.).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem, w pokoju nr 119,  nr tel. 14/68-65-157.

Oświadczenie oferenta,  projekt umowy najmu, regulamin przetargu

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.