Negocjacje na wynajem lokali przy ul. Głowackiego 40

Burmistrz Brzeska ogłasza negocjacje na wynajem następujących lokali:

– nr 14 w pawilonie handlowym B, o powierzchni – 28,40 m2,

– nr 19 w pawilonie handlowym C, o powierzchni – 14,40 m2,

– nr 23 w pawilonie handlowym C, o powierzchni – 14,70 m2,       

– nr 29 w pawilonie handlowym D, o powierzchni – 14,40 m2,

– nr 32 w pawilonie handlowym D, o powierzchni – 14,70 m2,               

zlokalizowanych na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku.

Powyższe lokale przeznaczono do najmu na okres trzech lat w celu prowadzenia działalności handlowej.

 

Oferty na udział w negocjacjach należy składać do dnia 27 listopada 2017r. (poniedziałek) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, do godz. 1145.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:

 • „Najem lokalu nr (należy wpisać numer lokalu i oznaczenie pawilonu np. 14B) na placu targowym w Brzesku” ,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2017r. o godz. 1200, (poniedziałek) w sali obrad w Urzędzie Miejskim
w Brzesku.

1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2.Oferta musi zawierać:

 • imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
 • nr lokalu na wynajem którego oferent zgłasza udział w negocjacjach,
 • stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu brutto (łącznie z podatkiem VAT),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami negocjacji ( regulaminem negocjacji oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.

Treść oświadczenia, regulamin negocjacji i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Z dokumentami tymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530 lub na stronie internetowej www.brzesko.pl

3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi ( dla każdego z lokali) :20,00 złotych brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).

 1. Po dokonaniu wyboru oferenta ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na okres trzech lat.
 2. W przypadku udziału w negocjacjach więcej niż jednego oferenta na najem tego samego lokalu, o wyborze oferenta decyduje wysokość oferowanej stawki czynszu.

6.W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni o jej terminie.

 1. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia negocjacji.
 2. Czynsz za najem lokali podlega corocznej waloryzacji dokonywanej z początkiem każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2018 roku w wysokości określonej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.).
 3. Uczestnik, który wygra negocjacje jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia negocjacji, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w wyniku negocjacji lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po negocjacjach.

10.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał negocjacje zalicza się na poczet czynszu najmu.

 1. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej ( Licznik poboru energii elektrycznej Najemca montuje na własny koszt).

Zastrzega się prawo odwołania negocjacji.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14,  68-65-157.

Oświadczenie oferenta, regulamin negocjacji, umowa najmu

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.