Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia własności Gminy Brzesko

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)   podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  gruntowej przeznaczonej do zbycia w  drodze przetargu ustnego nieograniczonego.                               

 

 1. Numer działki ewidencyjnej: 469/1

 

 1. Powierzchnia działki: 0,2574 ha

 

 1. Numer księgi wieczystej: TR1B/00052726/3

 

 1. Położenie: Obręb ewidencyjny:  Okocim                                                                                                                                       Miejscowość:   Okocim

 

 1. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana

położona w odległości około 0,5 km od  centrum miejscowości Okocim w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wzdłuż ulicy Ks. Kazka,
oraz terenów użytkowanych rolniczo i nieużytków.

Teren o znacznym nachyleniu w kierunku południowo-zachodnim

Kształt działki zbliżony do prostokąta

Elementy infrastruktury: część w zasięgu

Teren  zakrzaczony,  wymagający uporządkowania

Działka   posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Ks. Franciszka

Kazka:

– poprzez służebność drogową po działce numer 468/26
i działce  numer 468/25 opisaną w dziale I –SP  księgi wieczystej
Nr  TR1B/00052726/3,

– jak również do działki numer 469/1 w ramach ceny  zostanie ustanowiona  służebność gruntowa  przejazdu i przechodu  szlakiem 5,00 metrów szerokim  biegnącym wzdłuż zachodniej granicy  działki numer 469/2 objętej  księgą wieczystą  Nr TR1B/00063051/0 stanowiącej własność Gminy Brzesko.

Przedmiotowa działka położona jest w terenie sklasyfikowanym

jako tereny zagrożone ruchami mas ziemnych, oraz w bliskim sąsiedztwie terenów sklasyfikowanych jako tereny osuwisk aktywnych. Przyszłego inwestora przed przystąpieniem do projektowania obowiązuje rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich dla realizacji inwestycji.

Dla działki numer 469/1 przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu

 

 1. Przeznaczenie w miejscowym Nieruchomość obejmująca działkę numer 469/1 nie jest objęta

planie zagospodarowania                        aktualnym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego:                                          przestrzennego,

Dla działki numer 469 (przed podziałem) wydana została

Decyzja o warunkach zabudowy Burmistrza Brzeska

z dnia 01.09.2016 r.  znak: ITK.III.6730.194.2016.PP

ustalająca warunki zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych

 

 1. Forma zbycia: Sprzedaż prawa własności

w drodze przetargu  ustnego  nieograniczonego.

 

 1. Cena wywoławcza:                                  50.193,00  złotych   netto

Do ceny sprzedaży uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony

podatek VAT w wysokości 23 %

 1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości oznaczonej numerem działki 469/1

na podstawie art. 34  ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek

do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia  24.08.2017 r.

[6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu]

 

 1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń   Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,  oraz zamieszczenie na stronach internetowych   Urzędu  www.brzesko.pl

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Referat Geodezji i Gospodarowania

Mieniem  Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój nr 116 I piętro tel. (14-68-65-127).

 

—————————————————————————–
                         Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)   podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  gruntowej przeznaczonej do zbycia w  drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 1. Numer działki ewidencyjnej: 469/2

 

 1. Powierzchnia działki: 0,2708 ha

 

 1. Numer księgi wieczystej: TR1B/00063051/0

 

 1. Położenie: Obręb ewidencyjny:  Okocim

Miejscowość:  Okocim

 

 1. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Położona w odległości około 0,5 km od centrum miejscowości Okocim w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wzdłuż ulicy Ks. Kazka,
oraz terenów użytkowanych rolniczo i nieużytków

Teren o znacznym nachyleniu w kierunku południowo-zachodnim

Kształt działki zbliżony do prostokąta

Elementy infrastruktury: część w zasięgu

Teren  zakrzaczony wymagający uporządkowania

Działka   posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Ks. Franciszka

Kazka:

poprzez służebność drogową po działce numer 468/26
i działce numer 468/25 opisaną w dziale I-SP księgi wieczystej
Nr  TR1B/00063051/0

Działka numer 469/2 będzie obciążona służebnością gruntową przejazdu i przechodu szlakiem szerokości 5,00 metrów  szerokim biegnącym wzdłuż  zachodniej  jej granicy na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki numer 469/1 objętej księgą wieczystą  Nr TR1B/00052726/3 stanowiącej własność Gminy Brzesko

Przedmiotowa działka położona jest w terenie sklasyfikowanym

jako tereny zagrożone ruchami mas ziemnych, oraz w bliskim sąsiedztwie terenów sklasyfikowanych jako tereny osuwisk aktywnych. Przyszłego inwestora przed przystąpieniem do projektowania obowiązuje rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich dla realizacji inwestycji

Dla działki numer 469/2 przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu

 

 1. Przeznaczenie w miejscowym Nieruchomość obejmująca działkę  numer  469/2 nie jest objęta

planie zagospodarowania                        aktualnym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego:                                          przestrzennego Gminy Brzesko

Dla działki numer 469 (przed podziałem) wydana została

Decyzja o warunkach zabudowy Burmistrza Brzeska

z dnia 01.09.2016 r.  znak: ITK.III.6730.194.2016.PP

ustalająca warunki zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych

 

 1. Forma zbycia: Sprzedaż prawa własności

w drodze przetargu  ustnego  nieograniczonego.

 

 1. Cena wywoławcza:                                  52.806,00  złotych   netto

Do ceny sprzedaży uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony

podatek VAT w wysokości 23 %

 

 1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości oznaczonej numerem działki 469/2

na podstawie art. 34  ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek

do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia  24.08.2017 r.

[6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu]

 1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń   Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,  oraz zamieszczenie na stronach internetowych  Urzędu  www.brzesko.pl

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Referat Geodezji i Gospodarowania

Mieniem  Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój nr 116 I piętro tel. (14-68-65-127).

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.