Prezentacje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Szkolenie w Brzesku  18 marzec 2010 r. – dotacje dla sektora MSP – cz. I i II

Szkolenie w Brzesku 17.06.2009 r.

Szkolenie dla mikroprzedsiębiorców w ramach II Osi Priorytetowej MRPO na lata 2007-2013
„Gospodarka Regionalnej Szansy”

Gospodarka Regionalnej Szansy
II Oś Priorytetowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (2,39 MB)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (2,71 MB)

Szkolenie dla MSP z Powiatu i Gminy Brzesko
Brzesko 16.06.2008 r. (434 KB)

Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU odbędzie się dnia : 27 LIPCA 2017 R . / CZWARTEK / O GODZINIE 12 00
W SALI OBRAD U RZĘDU M IEJSKIEGO W B RZESKU, UL . G ŁOWACKIEGO 51.
P ROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA :
1. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Brzesko .
2. Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
Barbara Borowiecka