Dane Teleadresowe

Urząd Miejski w Brzesku
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko

ul. Kościuszki 7
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności, Biuro Dowodów Osobistych

ul. Kościuszki 2
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

centrala:     +48 14 6863100
sekretariat:  +48 14 6862600
fax.            +48 14 6630545
e-mail:        umbrzesko@brzesko.pl

NIP:   869-10-02-648
REGON: 000523904

Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Brzesku:

Międzynarodowy numer konta dochodów Urzędu Miejskiego służący uiszczaniu opłaty skarbowej:
SWIFT KRSPPLPK


35 8591 0007 3100 0902 1786 0050 – wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych
72 8591 0007 0100 0902 1786 0004 – wpłaty z tytułu opłaty skarbowej oraz innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy
45 8591 0007 0100 0902 1786 0005 – wpłaty z tytułu udostępnienia danych ze zbiorów ewidencji ludności
18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 –
wpłaty z tytułu wadiów stanowiących podstawę do udziału w przetargach
02 8591 0007 0100 0902 1786 0003 –
rachunek służący do księgowania dochodów i wydatków Budżetu Gminy: subwencje, dotacje, udziały w podatkach CIT i PIT i inne dochody

Burmistrz Brzeska
Tel. 14 68 62 600
e-mail: umbrzesko@brzesko.pl

Z-ca Burmistrza
Tel. 14 68 63 100
e-mail: burmistrz2@brzesko.pl

Sekretarz Gminy
Tel. 14 68 65 113
e-mail: sekretarz@brzesko.pl

Skarbnik Gminy
Tel. 14 68 62 605
e-mail: skarbnik@brzesko.pl

Sekretariat Burmistrza
Tel. 14 68 65 110
e-mail: umbrzesko@brzesko.pl

Kierownik Biura Obsługi Administracyjno-Gospodarczej Urzędu
Tel. 14 68 65 180
e-mail: organizacyjny@brzesko.pl

Naczelnik Wydziału Budżetowo-Księgowego
Tel. 14 68 65 136
e-mail: finanse@brzesko.pl

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Tel. 14 68 65 132
e-mail: podatki@brzesko.pl

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunalnej
Tel. 14 68 65 147
e-mail: bogdan.dobranowski@um.brzesko.pl

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Tel. 14 68 65 123
e-mail: ph.komunalne@brzesko.pl

Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji
Tel. 14 68 65 155
e-mail: inwest@brzesko.pl

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa
Tel. 14 68 65 126
e-mail: geodezja@brzesko.pl

Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarowania Mieniem
Tel. 14 68 65 126
e-mail: geodezja@brzesko.pl

Kierownik Referatu Rolnictwa i Leśnictwa
Tel. 14 68 65 128
e-mail: rolnictwo@brzesko.pl

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Brzesko, ul. Kościuszki 2
Tel. 14 68 48 290
e-mail: edukacja@brzesko.pl

Biuro Samorządowe
Tel. 14 68 65 143
e-mail: biuroum@brzesko.pl

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Brzesko, ul. Kościuszki 7
Tel. 14 66 35 123
Tel. 14 66 35 124
Fax: 14 66 35 125
e-mail: usc@brzesko.pl

Biuro Rady Miejskiej
Tel. 14 68 65 130
e-mail: biuro@rada.brzesko.pl

Kierownik Biura Promocji
Tel. 14 68 65 118
e-mail: bpr@brzesko.pl

Zespół Radców Prawnych
Tel. 14 68 65 142

Kierownik Zespołu ds. Kadr
Tel. 14 68 65 114
e-mail: kadry@brzesko.pl

Zespół ds. Zamówień Publicznych, Przedsiębiorczości Komunalnej i Działalności Gospodarczej
Tel. 14 68 65 156
Tel. 14 68 65 134
e-mail: zam_pub@brzesko.pl
e-mail: dzialalnosc@brzesko.pl

Audytor Wewnętrzny
Tel. 14 68 65 199
e-mail: audyt@brzesko.pl

Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Tel. 14 68 65 142

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Tel. 14 68 65 140
e-mail: informatyka@brzesko.pl

Zespół ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
Tel. 14 68 65 116
Tel. 14 66 30 608
e-mail: oc@brzesko.pl

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Tel. 14 68 65 149
e-mail: profilaktyka@brzesko.pl

Zespół Obsługi Informatycznej Urzędu
Tel. 14 68 65 140
e-mail: informatyka@brzesko.pl

Kierownik Biura Funduszy Europejskich
Tel. 14 68 65 178
e-mail: fundusze@brzesko.pl

Kierownik Biura Gospodarki Odpadami
Tel. 14 68 65 172
e-mail: odpady@brzesko.pl