Urząd Miejski

Biuro Obsługi Administracyjno-Gospodarczej Urzędu
Wydział Budżetowo-Księgowy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunalnej
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (EDO)
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Biuro Samorządowe
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro Rady Miejskiej
Biuro Promocji
Zespół Radców Prawnych (RP)
Zespół ds. Kadr
Rewident Zakładowy
Zespół ds. Zamówień Publicznych, Przedsiębiorczości Komunalnej i Działalności Gospodarczej
Audytor Wewnętrzny
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Zespół ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Sekretariat Burmistrza
Zespół Obsługi Informatycznej Urzędu
Biuro Funduszy Europejskich

Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU odbędzie się dnia : 27 LIPCA 2017 R . / CZWARTEK / O GODZINIE 12 00
W SALI OBRAD U RZĘDU M IEJSKIEGO W B RZESKU, UL . G ŁOWACKIEGO 51.
P ROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA :
1. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Brzesko .
2. Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
Barbara Borowiecka