Rada Miejska

Plan pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2017

 

Styczeń 1.Analiza i przyjęcie projektu budżetu Gminy Brzesko na 2017 r.

2.Przyjęcie planów pracy Komisji i Rady Miejskiej na rok 2017 r.

Luty 1.Sprawozdanie z prac Związku Międzygminnego d/s wodociągów i kanalizacji za rok 2016.

2. Informacja na temat planowanych działań promocyjno-kultruralnych w 2017 roku w Gminie Brzesko.

Marzec

1.Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2017 wraz z informacją dotyczącą planowania przestrzennego na terenie Gminy Brzesko wraz obszarami przeznaczonymi pod tzw.”Strefy Aktywności Gospodarczej”.

2.Bieżąca informacja nt. obowiązujących stawek w ramach systemu gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko.

3.Analiza stanu dróg po okresie zimowym wraz z informacją o harmonogramie prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i punktów oświetleniowych ustalonych na podstawie przeglądu po okresie zimowym.

Kwiecień

1.Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie.

2.Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2016 oraz zamierzenia na rok 2017.

3.Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2016 r.

Maj

1.Roczna analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 2016.

2.Sprawozdanie z działalności Policji i Straży Pożarnej – informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2016 r.

3.Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko.

4.Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe.

5.Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.

Czerwiec 1.Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w Gminie Brzesko.

2.Ocena funkcjonowania spółek komunalnych na terenie Gminy Brzesko.

3.Bieżąca informacja związana z wdrożeniem nowej reformy szkolnej na terenie Gminy Brzesko

Lipiec PRZERWA WAKACYJNA
Sierpień

1.Analiza i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Ocena stanu zadłużenia Gminy. Stan ściągalności podatków i opłat lokalnych.

2.Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018.

Wrzesień

1.Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku. Ocena stanu zdrowotności mieszkańców i opieki medycznej na terenie miasta.

2.Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.

3.Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko.

Październik 1.Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym przedsiębiorcom.

2.Bieżąca informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów unijnych.

Listopad

1.Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2018 rok.

2.Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez gminę.

Grudzień 1. Analiza i przyjęcie projektu budżetu Gminy Brzesko na 2018 r.

2. Przyjęcie planów pracy Komisji i Rady Miejskiej na rok 2018 r.