Posiedzenie komisji gospodarki finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku,  odbędzie się  19 września   2019 roku (czwartek), o godzinie  9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 22.08.2019 r.
  4. Zapoznanie się ze stanem realizacji oraz podejmowanymi działaniami związanymi z realizacją  „Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz   z elementami programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Brzesko” (przyjętego uchwałą nr XVIII/124/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2015 r. z późn.zm.).
  5. Informacja na temat funkcjonowania MPEC, z uwzględnieniem wyniku finansowego spółki.
  6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2019 roku.
  7. Informacja z realizacji działań promocyjno – kulturalnych w gminie Brzesko .
  8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący  komisji gospodarki finansowej, mgr Bogusław Sambor

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.