Uproszczona oferta

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego dla zadania: Zajęcia sportowe dla grupy kadetów realizowanego przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Gryf” Brzesko.

Oferta ta złożona jest w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ). Jednocześnie informuję, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie terminu 7 dni i rozpatrzeniu ewentualnych uwag Gmina Brzesko niezwłocznie podejmie decyzję o zawarciu umowy z oferentem.

Uproszczona oferta

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.