XI sesja Rady Miejskiej w Brzesku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309 ) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.),zwołuję XI Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień; 28 sierpnia ( środa)  2019 r.  godz. 13:00   w sali obrad UM w Brzesku  ul. Głowackiego 51

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie stypendiów Burmistrza Brzeska za osiągnięte wyniki sportowe.
 4. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starosty Brzeskiego, Komendanta Powiatowego Policji oraz Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku.
 5. Informacja na temat uwag zgłoszonych do Protokołu z obrad sesji odbytej w dniu
  24 kwietnia, 26 czerwca i 5 lipca 2019 r.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania za okres od ostatniej sesji.
 9. Ocena stanu zadłużenia Gminy. Stan ściągalności podatków i opłat lokalnych.
 10. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 11. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019;
  • zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
  • uchylenia Uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku.
  • wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2019-2023;
  • wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Brzeska;
  • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko od dnia 01.09.2019 r.
  • wyboru ławników na kadencję 2020-2023
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej własności Gminy Brzesko.
  • wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
  • zmiany uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania;
  • ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zwłok i korzystaniem z cmentarza komunalnego usytuowanego na terenie Gminy Brzesko;
 • przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Brzesko na lata 2019-2022.
 1. Interpelacje radnych.
 2. Zapytania radnych.
 3. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na nie.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku

 

                  mgr Maria Kądziołka

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.