Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Okocimiu przeznaczonej do zbycia

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Okocimiu przeznaczonej do zbycia własności Gminy Brzesko

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)   podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  gruntowej przeznaczonej do zbycia w  drodze przetargu ustnego nieograniczonego.                               

  1. Numer działki ewidencyjnej: 80/16
  1. Powierzchnia działki: 0,1568 ha
  1. Numer księgi wieczystej: TR1B/00063051/0
  1. Położenie: Obręb ewidencyjny:  Okocim
  1. Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana położona na terenie miejscowości

Okocim  w powiecie brzeskim, województwie małopolskim.

Działka zlokalizowana jest przy ul. Goetzów Okocimskich , w pobliżu centrum wsi Okocim, około 3 km na południe od centrum miasta Brzeska. Kształt działki  nieregularny nie ograniczający  możliwości inwestycyjnych. Teren pochyły porośnięty trawą i pojedynczymi drzewami, w północnej części działki płyty betonowe. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Goetzów Okocimskich. Teren średnio zurbanizowany otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz obiekty użyteczności publicznej (kościół, szkoła hala sportowa), a także tereny niezagospodarowane rolne i leśne. Działka widokowa. Dobry dostęp do mediów: woda i prąd na działce, kanalizacja i gaz w bezpośrednim sąsiedztwie. Działka położona w terenie osuwiskowym częściowo  sklasyfikowanym jako tereny zagrożone ruchami mas ziemnych, oraz częściowo  w terenie sklasyfikowanym jako tereny osuwisk aktywnych. Przed przystąpieniem do projektowania obowiązuje rozpoznanie warunków  geologiczno-inżynierskich dla realizacji inwestycji. Dla działki numer 80/16 przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

  1. Przeznaczenie w miejscowym Działka ewidencyjna  numer 80/16 nie jest objęta

        planie zagospodarowania                        miejscowym planem zagospodarowania

        przestrzennego:                                          przestrzennego,

                                                                               Dla działki numer 80/16 wydana została

Decyzja o warunkach zabudowy Burmistrza Brzeska z dnia 02.10.2017 r.  znak: ITK.III.6730.76.2017.PP ustalająca warunki zabudowy o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej, oraz decyzja o warunkach zabudowy Burmistrza Brzeska z dnia 28.12.2018 r.  znak: ITK.III.6730.236.2018.PP ustalająca warunki zabudowy o funkcji usługowo-handlowej

  1. Forma zbycia: Sprzedaż prawa własności

w drodze przetargu  ustnego  nieograniczonego.

  1. Cena wywoławcza:                                  78.000,00  złotych

do której doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %

  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości oznaczonej numerem działki 80/16    na podstawie art. 34  ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek       do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia  26.06.2019 r.

  1. Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach  ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, oraz zamieszczenie na stronach  internetowych Urzędu  www.brzesko.pl , jak również w BIP,  a ponadto informację o wywieszeniu wykazu   podaje się w prasie.

       Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój nr 116 I piętro tel. (14-68-65-127).

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.