Posiedzenie komisji zdrowia pomocy społecznej i rodziny

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu 16 maja  2019 roku (czwartek), o godzinie 12.00 w  Urzędzie Miejskim w Brzesku, ul. Głowackiego 51, sala posiedzeń komisji.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla gminy Brzesko.
  4. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie brzeskim w 2018 r. oraz działaniach podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w celu łagodzenia jego skutków.
  5. Analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP w Brzesku za rok 2018.
  6. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Brzesko za rok 2018.Formy wsparcia i rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych oraz narkotyków. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  7. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń sportowych za rok 2018.
  8. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzesko za 2018 rok.
  9. Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2018.
  10. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisję.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji                                                                                              


                                                                                               Maria Kucia

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.