Budowa Odcinka Gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki

Obwieszczenie informujące o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: OS.6220.17.2018.RC z dnia 11.02.2019 r. stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa Odcinka Gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki”, znak: ITK.III.6220.7.2015.RC z dnia 28.07.2015 r.

 

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 – cyt. dalej jako ustawa ooś )  zawiadamia się strony o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: OS.6220.17.2018.RC z dnia 11.02.2019 r. stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa Odcinka Gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki”, znak: ITK.III.6220.7.2015.RC z dnia 28.07.2015 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, pokój nr 109, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś  jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. ,,zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.