Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – „Tropem wilczym”

Stowarzyszenie „Nasze Jadowniki”, sołtys oraz Rada Sołecka wsi Jadowniki, Urząd Miejski w Brzesku i Szczep Czarny im. Bohaterów Państwa Podziemnego z Jadownik są organizatorami Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem wilczym”, który odbędzie się 3 marca 2019 roku w Jadownikach.

Regulamin biegu
Kontakt – rejestracja zawodników, opłaty, kontakt z mediami: Michał Krzywda – 722 259 423 michalkrzywda@gmail.com
Trasa biegu, pytania techniczne odnośnie biegu Jarosław Sorys +48 781 525 508 jsorys@onet.pl
www.tropemwilczym.com.pl
Organizator i koordynator akcji ogólnopolskiej:
Fundacja Wolność i Demokracja Al. Ujazdowskie 37 lok. 2 00-540 Warszawa tel/fax: +48226291536 fundacja@wid.org.pl
1. Cel imprezy
Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.
Promowanie biegania i zdrowego stylu życia.
2. Termin, miejsce
03 marca 2019, godz. 12.00,
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Jadownikach – ul. Szkolna 5; 32-851 Jadowniki
3. Trasa, dystans
Do wyboru będą przygotowane dwie trasy:
1: dystans 1963 m.
Nawierzchnia asfaltowa, kamienista, fragmentami miękka, leśna trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
2: dystans 10 km.
Nawierzchnia asfaltowa, kamienista, 7 km asfalt + 3 km droga ubita twarda. Oznaczona, co 1 km.
Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
4. Biuro zawodów, szatnie, depozyty
Biuro zawodów, szatnie, toalety, natryski oraz depozyty będą znajdowały się w budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jadownikach, ul. Szkolna 5; 32-851 Jadowniki. Pakiety startowe na oba biegi będą wydawane w biurze biegu w godzinach 9.00 – 11.30 w dniu zawodów.
5. Uczestnictwo
– W obu biegach prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.
– Osoby poniżej 16 roku życia mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego.
– Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
– Limit uczestników biegu, którzy otrzymają pełne pakiety startowe wynosi 250 osób.
– Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczny podpis na oświadczeniu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
– Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
– Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek konieczny, jednak ze względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany.
6. Zgłoszenia, opłaty
Zapisy do biegów odbywają się przy pomocy e-formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
http://chronotex.pl/opis-zawodow/?id zawodow=320
www.tropemwilczym.com.pl/zapisy
Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:
Trasa nr 1 oraz trasa nr 2 – 30,00 zł – w przypadku płatności do dnia 18 lutego 2019 r.
Trasa nr 1 oraz trasa nr 2 – 40,00 zł – w przypadku płatności do dnia 28 lutego 2019 r.
Trasa nr 1 oraz trasa nr 2 – 50,00 zł – w przypadku płatności gotówką w dniu zawodów
Zapisy elektroniczne trwają do 28 lutego 2019 r. Po tym terminie możliwa będzie rejestracja i płatność
wyłącznie w dniu zawodów, w biurze zawodów tylko za gotówkę, pod warunkiem, że organizator wcześniej nie zamknie listy startowej.
Opłaty wpisowej dokonujemy poprzez formularz http://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=320 postępując zgodnie z instrukcją operatora płatności. Formularz opłat znajduje się na stronie zapisów.
Pakiety startowe otrzyma pierwszych 250 osób, które opłacą wpisowe. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę. Dla pierwszych trzech osób w kategorii OPEN mężczyzn oraz kobiet w biegu na 10 km organizator dodatkowo przewidział puchary.
7. Zasady finansowania
Zawodnicy startują na własny koszt.
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia dla pierwszych 250 osób, które dokonały wpłaty:
– Elektroniczny pomiar czasu wraz z materiałem filmowym z momentu wbiegnięcia na metę
– Numer startowy ze zwrotnym chipem
– Koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych – rozmiary koszulek ze względów organizacyjnych są ograniczone, nie ma możliwości wcześniejszego zamówienia i rezerwacji danego rozmiaru
– Pamiątkowy medal, po przebiegnięciu dystansu
– Pamiątkowy dyplom uczestnictwa
– Talon na ciepły posiłek – (bogracz, kiełbaski z grilla, herbata, kawa)
– Ubezpieczenie podczas biegu
– Napoje na mecie i w trakcie biegu
W ramach opłaty startowej dla pozostałych uczestników organizator zapewnia:
– Elektroniczny pomiar czasu wraz z materiałem filmowym z momentu wbiegnięcia na metę
– Numer startowy ze zwrotnym chipem
– Talon na ciepły posiłek
– Ubezpieczenie podczas biegu
– Napoje na mecie i w trakcie biegu
8. Uwagi końcowe
Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
– Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.
– Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
– Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
– Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
– Organizator ubezpiecza zawodników.

Oświadczenie uczestnika biegu
Imię i nazwisko, numer startowy, data urodzenia
Uczestniczę w Biegu „Tropem wilczym” świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadomy, iż mój udział w biegu może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia. Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w biegu. Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności organizatora biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu. Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z biegiem rozstrzygał komitet organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami. Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów biegu.
Podpis

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Nasze Jadowniki, danych osobowych.
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:
– Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Nasze Jadowniki z siedzibą w Jadownikach ul. Małopolska 12, telefoniczny kontakt 722259423 lub adres e-mail: michalkrzywda@gmail.com
– Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, wiek, datę urodzenia, adres e-mail, klub, miasto, telefon, płeć;
– Dane osobowe gromadzone są podczas rejestracji uczestnika na bieg: dystans 10 km oraz 1963 m
Stowarzyszenie Nasze Jadowniki w Jadownikach przetwarza dane osobowe w następujących celach:
– umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników biegu
– przygotowania i wydrukowania numerów startowych;
– przygotowania i wydania pakietów startowych;
– przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronach internetowych www.tropemwilczym.com.pl oraz www.chronotex.pl
– rozwieszenia list startowych w biurze biegu
– przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych biegów i wywieszenia list w biurze biegu – umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej www.tropemwilczym.com.pl , oraz www.chronotex.pl;
– umieszczenia danych na listach osób do dekoracji pucharowej;
– udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne biegi w biurze biegu
Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Stowarzyszenie Nasze Jadowniki w Jadownikach, przez który rozumieć należy organizację wydarzenia. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być:
– Członkowie zwyczajni i wspomagający Stowarzyszenie Nasze Jadowniki w Jadownikach
– Podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe
– Podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów
– Wolontariusze Stowarzyszenia Nasze Jadowniki;
– Firmy i kierowcy pojazdów współpracujących ze Stowarzyszeniem Nasze Jadowniki przy organizacji biegu
– Pozostali uczestnicy imprezy
– Użytkownicy strony internetowej www.tropemwilczym.com.pl oraz www.chronotex.pl
– Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji biegu, w stosunku do danych przetwarzanych w celu przeprowadzenia biegu, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.
W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Nasze Jadowniki w Jadownikach danych osobowych, przysługuje:
– prawo dostępu do treści danych;
– prawo do sprostowania danych;
– prawo do usunięcia danych;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie Nasze Jadowniki w Jadownikach danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w biegu. Stowarzyszenie Nasze Jadowniki w Jadownikach nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

plakat-tropem-wilczym-2019 tropemwilczym1 tropemwilczym2 tropemwilczym3 tropemwilczym4 tropemwilczym5 tropemwilczym6 tropemwilczym7 tropemwilczym8 tropemwilczym9 tropemwilczym10 tropemwilczym12 tropemwilczym14 tropemwilczym15 tropemwilczym16 tropemwilczym17 tropemwilczym18 tropemwilczym19 tropemwilczym20 tropemwilczym21 tropemwilczym22

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.