Lokal przy ul. Rynek 24 do wynajęcia

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego własności gminy Brzesko przeznaczonego do wynajmu.

Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.

W przypadku wzrostu cen za świadczenia dodatkowe tj. dostawę wody i odbiór ścieków, Wynajmujący ma prawo zmiany stawek oraz wysokości opłat miesięcznych wyliczonych wg obowiązujących cen. Zmiana ww. stawek i zmiana opłat miesięcznych nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

Nr księgi wieczystej

Þ    1539

Þ    TR1B/00030501/0

2. Powierzchnia lokalu użytkowego

 

Þ

Þ    70,25 m2 (z przynależnym do lokalu pomieszczeniem piwnicznym o pow.76,17 m2)

3 Położenie Þ    Brzesko, ul. Rynek nr 24 –położony na parterze budynku wielolokalowego,

Þ    do lokalu przynależą pomieszczenia piwniczne.

 

4. Opis lokalu

 

Lokal składa się z dwóch pomieszczeń z zapleczem sanitarnym

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką
i muszlą klozetową.

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków nalicza Zarządca budynku–MZGM Brzesko Sp. z o.o. w formie miesięcznej zaliczki określonej w umowie najmu. Rozliczenie tej opłaty następuje
w połowie i na końcu danego roku.

W lokalu znajduje się licznik pomiarowy poboru wody.

 

2.Instalacja elektryczna .

Najemca zwraca się o zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej do Rejonu Energetycznego w Bochni.

Licznik poboru energii elektrycznej jest obecnie zdjęty.

Opłatę za montaż licznika energii elektrycznej ponosi Najemca.

 

3.Instalacja gazowa.

– Najemca zwraca się o zawarcie umowy na dostawę gazu
do Gazowni Tarnowskiej BOK w Brzesku.

Lokal jest wyposażony w instalację gazową.

4.Ogrzewanie lokalu –centralne ogrzewanie gazowe – lokal jest wyposażony w instalację, grzejniki oraz piec c.o. gazowy.

5.Licznik poboru gazu jest obecnie zdjęty.

Opłatę za montaż licznika gazu ponosi Najemca.

Przed rozpoczęciem użytkowania instalacji gazowej przez Najemcę, na zlecenie Zarządcy budynku -MZGM Brzesko zostanie dokonana próba szczelności tej instalacji.

Najemca jest zobowiązany do uzgodnienia terminu użytkowania instalacji gazowej i instalacji elektrycznej z Zarządcą budynku –MZGM Brzesko.

6.Zarządca budynku –MZGM Brzesko przekaże Najemcy protokoły z badania skuteczności zerowania instalacji elektrycznej oraz badania szczelności instalacji gazowej celem umożliwienia rozpoczęcia ich użytkowania po spełnieniu warunków wymienionych w pkt.2,3 i 5.

 

5. Przeznaczenie lokalu

 

Þ    prowadzenie działalności usługowo- handlowej,

Þ     w przypadku prowadzenia działalności handlowej z branży spożywczej Najemca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brzesku na ten rodzaj działalności.

6. Forma przetargu

 

Þ    przetarg ustny nieograniczony

 

7. Stawka wywoławcza czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ      65,00 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy.

Þ

8 Termin wnoszenia opłat Þ    do dnia 20-go każdego miesiąca z góry, .

Þ

9 Zasady aktualizacji opłat  Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji
w każdym kolejnym roku w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2204 z późn. zm.).Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
10 Czas trwania najmu nieoznaczony

 

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarowania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, w  pokoju nr 119
I piętro tel. 14/ 68-65-157.

 

            Lokal o którym mowa w niniejszym załączniku można oglądać w godzinach od 700do 1500 po uprzednim uzgodnieniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej
w Brzesku, ul. Okocimska 5, tel.14/66-33-200.

 

 

 

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.