Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Brzesko do zbycia

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

  1292/18
2. Powierzchnia działki

 

  0,0209 ha
3. Numer księgi wieczystej

 

 TR1B/00093166/8
4. Położenie

 

 Obręb ewidencyjny Brzesko- miasto
5. Opis nieruchomości

 

Działka niezabudowana nr 1292/18 położona jest przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Warszawy z ul. Ignacego Mościckiego. Stanowi teren płaski w kształcie trójkąta
o wysokim poziomie wód gruntowych. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się nieuporządkowany plac użytkowany jako parking. Brak prawnie urządzonego dojazdu. Teren działki przecięty siecią infrastruktury technicznej – gA180, pozostałe media w zasięgu.
6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Działka nr 1292/18 położona w Brzesku objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Solskiego, ul. Głowackiego
i ul. Powstańców Warszawy zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/351/02 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
27.03.2002 r. Zgodnie z zapisami tego planu przedmiotowa działka znajduje się w terenach zieleni parkowej (symbol planu A5ZP).
7. Forma zbycia

 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
8. Cena nieruchomości

 

8.250,00 zł
9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki nr 1292/18 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 6 grudnia 2018 r. włącznie

(6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu)

 

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, oraz zamieszczenie na stronach internetowych urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, pokój 120,  tel. (14) 68-65-170.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.