Konkurs na najem lokalu na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego – nr 36 w pawilonie handlowym E, o powierzchni – 14,7 m2, zlokalizowanego na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku.

Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności handlowej.

Oferty należy składać do dnia 3 lipca 2018r.  (wtorek)  w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, do godz. 1015.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:

 • „Najem lokalu nr 36 E na placu targowym w Brzesku”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lipca 2018r. o godz. 1030, w sali ślubów obok sali obrad w Urzędzie Miejskim w Brzesku.

1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2.Oferta musi zawierać:

 • imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
 • stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu brutto (łącznie z podatkiem VAT),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ( regulaminem konkursu oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.

Z dokumentami tymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530 lub na stronie internetowej www.brzesko.pl/nieruchomości.

 

         Treść oświadczenia, regulamin konkursu i projekt umowy najmu stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi :32,00 złotych brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).

 1. Po dokonaniu wyboru oferty ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na czas nieoznaczony.
 2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni o jej terminie.

 1. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia
  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.121 z późn.zm.). począwszy od 2019 roku.
 3. Uczestnik, który wygra konkurs jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia konkursu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w konkursie ofert lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po konkursie ofert.

9.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet czynszu najmu.

 1. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej ( Licznik poboru energii elektrycznej Najemca montuje na własny koszt).

Zastrzega się prawo odwołania konkursu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14/68-65-157.

Oświadczenie oferenta, projekt umowy-najmu, regulamin konkursu

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.