Turniej siatkówki plażowej

22 czerwca, o godzinie 17.00 na boisku obok krytej pływalni odbędzie się turniej piłki siatkówki plażowej organizowany przez BOSiR i Urząd Miejski.

Regulamin turnieju:
I. Sprawy ogólne
1.Organizator:
– Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku, Urząd Miasta Brzeska

2. Sponsorzy:
– Urząd Miejski w Brzesku
– BOSiR Brzesko

3. Miejsce:
Turniej będzie rozgrywany na 4 boiskach zlokalizowanych obok krytej pływalni
ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko.

4. Termin turnieju: 22.06.2018 r. (piątek)
Start: godz. 17.00
zapisy drużyn pod adresem: menadzer@sportbrzeski.pl do 20 czerwca
lub w dniu turnieju w przypadku wolnych miejsc

W zgłoszeniu należy podać: kategorię, imiona i nazwiska zawodników, tel. kontaktowy, ewentualnie nazwa drużyny.

5. Cele turnieju:
– popularyzacja siatkówki plażowej
promocja form aktywnego spędzania wolnego czasu

II. Zasady uczestnictwa:
1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w turnieju.
2. Drużyna składa się z dwóch osób.
3. Kategorie wiekowe open:
– kobiety
– mężczyźni
Wpisowe: 10 zł (drużyna)
4. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do 20 czerwca pod adresem: menadzer@sportbrzeski.pl

5.Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją regulaminu zawodów.

6. Ilość drużyn jest ograniczona.
7. Zawodnik musi legitymować się dokumentem potwierdzającym datę urodzenia. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju.

III. Przepisy
1. Ilość rozgrywanych setów będzie uzależniona od liczby uczestniczących drużyn.
2. System rozgrywek uzależniony jest od ilości drużyn.
3. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową.
5. Po zakończonym meczu kapitan zwycięskiego zespołu zgłasza wynik do biura turnieju.
6. Sędziowanie: zawodnicy sami sędziują rozgrywane mecze.

IV. Sprawy finansowe
1. Koszty organizacji i prowadzenia turnieju ponosi organizator.
2. Koszty przejazdów, wyżywienia, wpisowe, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie.

V. Nagrody
Dla zwycięzców turnieju przewidziano medale oraz upominek rzeczowy.

VI. Postanowienia końcowe
1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
2. Każdy zespół musi posiadać strój sportowy.
3. Turniej będzie rozgrywany piłkami firmy „Mikasa”, które zapewnia organizator.
4. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.
5. Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami.
6. Przed meczem drużyna ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku.
7. Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za wynikłe wypadki.
8. Zawodnicy uczestniczący w turnieju winni posiadać aktualne badania lekarskie, stwierdzające zdolność do gry w plażowej piłce siatkowej lub w dniu zawodów złożą oświadczenie, że są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do gry w plażowej piłce siatkowej, startują na własne życzenie i nie będą rościć od organizatorów żadnych odszkodowań z tego tytułu.
9. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry.
11. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.
Biorąc udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocji zawodów (zdjęcia oraz publikacja imienia i nazwiska w statystykach zawodów).

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Uczestnicy Turnieju Siatkówki Plażowej w dniu 22 czerwca 2018 r. na boiskach do siatkówki plażowej obok krytej pływalni w Brzesku w ramach obchodów Dni Brzeska 2018 wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatorów wydarzenia swojego wizerunku. Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnienie na stronie internetowej organizatorów oraz zamieszczanie w wydawanych przez nich materiałach promocyjnych i informacyjnych – Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

plakat-1-724x1024

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.