Wykaz dotyczący części nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący części nieruchomości przeznaczonej do wynajmu, której Gmina Brzesko jest współwłaścicielem.  Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 119
I piętro tel. 14 68-65-157.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

Nr księgi wieczystej

Þ    1946/6

Þ    58361

2. Powierzchnia użytkowa do najmu

 

Þ

Þ    1,00 m2

3 Położenie Þ    Brzesko, ul. Głowackiego 51

 

4. Opis przedmiotu najmu

 

 część hollu wejściowego na parterze
5 Przeznaczenie przedmiotu najmu

 

Þ    prowadzenie działalności handlowej,

 

6. Forma przetargu

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Stawka wywoławcza czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ      164,73 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy.

Þ

8 Termin wnoszenia opłat Þ    do dnia 20-go każdego miesiąca z góry, .

Þ

9 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu najmu będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.121 ze zm.)

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

10 Czas trwania najmu od 1 stycznia do 31 marca każdego roku przez okres 3 lat

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.