Negocjacje na wynajem lokalu przy ul. Legionów Piłsudskiego nr 40B

Burmistrz Brzeska ogłasza negocjacje na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzesku

 • na parterze w tzw.przyziemiu budynku przy ul. Legionów Piłsudskiego nr 40B– o powierzchni:17,00 m2, lokalu przeznaczonego na garaż, na warunkach określonych w zał. nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 171/2017 z dnia 29 czerwca 2017r.

Powyższy lokal przeznaczono do wynajmu na okres trzech lat.

Oferty na udział w negocjacjach należy składać do dnia 9 lutego 2018r. (piątek) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, do godz. 1145.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:

 • „Najem garażu przy ul. Legionów Piłsudskiego 40B w Brzesku”

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lutego 2018r. o godz. 1200, w sali ślubów  znajdującej się na półpiętrze, obok sali obrad.

1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2.Oferta musi zawierać:

 • imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
 • adres lokalu na wynajem którego oferent zgłasza udział w negocjacjach,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami negocjacji ( regulaminem negocjacji oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.

Z dokumentami tymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530.

         Treść oświadczenia, regulamin negocjacji i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 4,00 zł netto za 1,0 m2 powierzchni użytkowej lokalu,

 1. Do stawki czynszu netto ustalonej w pkt.1 zostanie doliczony podatek VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa.

 

 1. Po dokonaniu wyboru oferenta ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na okres trzech lat.
 2. W przypadku udziału w negocjacjach więcej niż jednego oferenta
  na najem tego samego lokalu, o wyborze oferenta decyduje wysokość oferowanej stawki czynszu.

7.W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany
na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni
o jej terminie.

 1. Termin płatności czynszu ustala się na 20-ty dzień każdego miesiąca z góry
  w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia negocjacji.
 2. Czynsz za najem lokali podlega corocznej waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2016r.poz.2147 z późn. zm.).
 3. Uczestnik, który wygra negocjacje jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia negocjacji, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w wyniku negocjacji lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po negocjacjach.

11.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał negocjacje zalicza się na poczet czynszu najmu.

 1. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowy na korzystanie z mediów oraz wywóz śmieci stosownie do warunków opisanych w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska powołanego na wstępie ogłoszenia.

Zastrzega się prawo odwołania negocjacji.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14,  68-65-157.

Oświadczenie oferenta, projekt umowy, regulamin negocjacji

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.